O nas

Standardy zawodowe i etyczne
wykonywania Usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
przez członków Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami


Standardy zawodowe i etyczne stanowią wzór postępowania, wypracowany przez środowisko Pośredników dla ujednolicenia zasad wykonywania zawodu pośrednika, w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych na rzecz Zamawiających Usług pośrednictwa.

Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie pojawią się użyte poniżej definicje mają one następujące znaczenie:

  1. Standardy zawodowe i etyczne - zasady i standardy zawodowe oraz etyczne wykonywania Usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przez członków Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
  2. Usługi pośrednictwa - czynności zmierzające do zawarcia przez inne osoby umów nabycia lub zbycia praw do Nieruchomości, najmu lub dzierżawy Nieruchomości albo ich części, innych niż określone powyżej, mających za przedmiot prawa do Nieruchomości lub ich części,
  3. Pośrednik - osoba wykonująca zawodowo Usługi pośrednictwa,
  4. Zamawiający - osoba, na rzecz której Pośrednik wykonuje Usługi pośrednictwa,
  5. Nieruchomość - oznacza również spółdzielcze własnościowe prawo do  lokalu, ekspektatywę do tychże praw oraz prawo wynikające z zawartej z deweloperem umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego, użytkowego lub domu jednorodzinnego.

Dział I
Etyka zawodowa

§ 1.    Przy wykonywaniu Usług pośrednictwa Pośrednik kieruje się przepisami prawa, zasadami i standardami zawodowymi oraz etycznymi, które wynikają z ogólnie przyjętych norm oraz dobrych praktyk, wypracowywanych przez środowisko Pośredników.

§ 2.    Pośrednik postępuje w taki sposób, aby chronić interesy osób, na rzecz których wykonuje Usługi pośrednictwa, z uwzględnieniem zasady uczciwego traktowania wszystkich stron transakcji.

§ 3.    Przy wykonywaniu Usług pośrednictwa Pośrednik kieruje się tolerancją i brakiem uprzedzeń.

§ 4.    Pośrednik wykonuje Usługi pośrednictwa z należytą starannością, właściwą dla zawodowego charakteru tej działalności, wykazując się kompetencją oraz profesjonalizmem.

§ 5.    Informacje, pozyskane przez Pośrednika w związku z wykonywaniem Usług pośrednictwa, które nie są konieczne do wykonania tych Usług, stanowią tajemnicę zawodową, którą Pośrednik jest obowiązany zachować w tajemnicy, niezależnie od źródła tych informacji oraz formy i sposobu ich utrwalenia. Tajemnica może zostać ujawniona w sytuacjach wynikających z przepisów prawa oraz w sytuacjach, w których pozyskane informacje mogą mieć istotny wpływ na realizację transakcji i jej bezpieczeństwo.

§ 6.    Pośrednik dba o to, aby relacje z innymi Pośrednikami były oparte na zasadach uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.

§ 7.    Pośrednik nie rozpowszechnia nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o innych Pośrednikach lub stosowanych przez nich praktykach zawodowych.

§ 8.    Pośrednik dąży do wyeliminowania ze swego otoczenia praktyk sprzecznych ze Standardami zawodowymi i etycznymi.

§ 9.    Pośrednik nie może wykorzystywać funkcji, pełnionych w organizacjach zawodowych, dla osiągania korzyści społecznych, zawodowych, materialnych i osobistych.

Dział II

Standardy zawodowe

§ 10.  Pośrednik wykonuje Usługi pośrednictwa na podstawie umowy pośrednictwa, zawartej z Zamawiającym. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zakres Usług pośrednictwa oraz warunki współpracy określa umowa.

§ 11.  Przy wykonywaniu Usług pośrednictwa Pośrednik ujawnia swój status zawodowy pośrednika w obrocie nieruchomościami.

§ 12.  Pośrednik może wykonywać Usługi pośrednictwa na rzecz obu stron transakcji, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego.

§ 13.  Pośrednik nie publikuje informacji o Nieruchomościach, co do których nie zawarł z Zamawiającym umowy pośrednictwa, za wyjątkiem przypadków, które wynikają z umów, zawartych pomiędzy Pośrednikami lub systemów wymiany ofert.

§ 14.  Przed zawarciem umowy pośrednictwa, dotyczącej sprzedaży Nieruchomości, Pośrednik ma obowiązek uzyskania od Zamawiającego informacji o tym, czy Nieruchomość jest przedmiotem zawartej uprzednio umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności, a w przypadku jej potwierdzenia powinien odstąpić
od zawarcia umowy.

§ 15.  Przed zawarciem umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności oraz w jej treści Pośrednik jest obowiązany do poinformowania Zamawiającego o szczególnym charakterze i obowiązkach stron, wynikających z podpisania tego typu umowy.

§ 16.  Pośrednik, wykonujący Usługi na podstawie umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności rzetelnie współpracuje z innymi Pośrednikami, udziela informacji o ofercie oraz zapewnia do niej dostęp.

§ 17.  Pośrednikowi nie wolno nakłaniać Zamawiającego do rozwiązania, zmiany lub niewykonania zawartych umów z klauzulą wyłączności.

§ 18.  Pośrednik ustala zasady współpracy z innymi Pośrednikami w formie pisemnej w chwili ich nawiązania, a w szczególności wysokość wynagrodzenia i sposób  jego podziału.

§ 19.  W przypadku współpracy między Pośrednikami, wszelkie kontakty z Zamawiającym odbywają się za wzajemną wiedzą i zgodą współpracujących Pośredników.

§ 20.  Pośrednik, będący przedsiębiorcą lub reprezentujący przedsiębiorcę, prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie Nieruchomościami - z uwagi na dobre imię przedsiębiorstwa, jak również Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, dokłada wszelkich starań, aby zasady zawarte w standardach zawodowych i etycznych były przestrzegane przez pracowników oraz współpracowników, wykonujących Usługi pośrednictwa pod jego marką. 

 

Warszawa, 15.06.2016 r.