Polityka prywatności

Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 19 lok. 3 (00-511), wpisane do Rejestru przedsiębiorców oraz jednocześnie do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172046, posiadające NIP: 5261005039 („WSPON”) informuje:

 

I.         Kontakt:

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mailwspon@wspon.org.pl.

 

II.         W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej: „RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

III.         Portal internetowy WSPON.ORG.PL realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Pani/Panu w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 

IV.         Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza:
  1. w celu rozpatrzenia wniosku o przyjęcie w poczet członków WSPON, przyjęcia w poczet członków WSPON, realizacji członkostwa, w celach statutowych WSPON oraz celach kontaktowych – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) i b) RODO, a także w celu rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku jako członka WSPON – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia Pani/Pana w poczet członków WSPON.
  2. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości obsługi kontaktu informacyjnego.
  3. w celu świadczenia usługi Newsletter – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO oraz Pani/Pana zgoda na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.Dz.U.nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usługi Newsletter. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
    
 2. Cele wiązane z zawarciem umowy sprzedaży szkoleń i wydarzeń branżowych, a także w celu wydania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu/kursie, licencji PFRN (jeżeli dotyczy) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz wpisania Pani/Pana na listę uczestników szkolenia lub wydarzenia.
   
 3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (archiwizacja księgowa i podatkowa) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO przy czym obowiązek ten wynika z innych przepisów prawa (m.in ustawa o rachunkowości, ordynacja podatkowa); W tym wypadku podanie danych jest obowiązkowe.
   
 4. Dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny).

 

V.         Jeżeli nie podała Pani/Pan danych osobiście, dane pochodzą od Pani/Pana pracodawcy i zostały podane w Formularzu Rejestracji na Wydarzenie.

 

VI.         W zależności od podstawy prawnej przetwarzania przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania, prawo sprzeciwu lub usunięcia danych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan odwołać w formie pisemnej wysłanej za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: wspon@wspon.org.pl.

 

VII.         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa, niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w szczególności realizacji członkostwa w WSPON, realizacji umowy sprzedaży, a także później, przez okres przedawnienia roszczeń, w przypadku przesyłania informacji handlowych i marketingowych – do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody, zaś w przypadku rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku najpóźniej do chwili ustania członkostwa we WSPON.

 

VIII.         Odbiorcy danych osobowych:

 1. Pracownicy, współpracownicy lub członkowie organów statutowych Administratora – przy czym Administrator informuje, że wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie tym osobom, którym udzielone zostały pisemne upoważnienia i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania oraz zobowiązał je do zachowania poufności danych osobowych również po ustaniu stosunku pracy lub współpracy. 
 2. Osoby wchodzące w skład Sądu Koleżeńskiego – w razie realizacji członkostwa we WSPON.
 3. Wykładowcy, szkoleniowcy, Polska Federacja Rynku Nieruchomości (jeżeli udział w szkoleniu wiąże się z wydaniem licencji) – w przypadku osób biorących udział w szkoleniu/wydarzeniu.
 4. Podmioty którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych: dostawcy usług IT, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych, marketingowych – przy czym Administrator informuje, że podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Podmioty administracji publicznej uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

IX.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

X.         Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

XI.         Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

XII.         WSPON zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

XIII.         W razie wątpliwości odnośnie któregokolwiek z postanowień niniejszej polityki prywatności pozostajemy do Pani/Pana dyspozycji – poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce – KONTAKT.