Regulamin opłacania wpisowego i składek członkowskich WSPON

Regulamin opłacania wpisowego i składek członkowskich Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu WSPON nr 1404/2015 z dnia  6 listopada 2015 r.

 

§ 1

 

1.            Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania wpisowego oraz składek członkowskich na rzecz Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

2.            Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a)            Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,

b)           Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,

c)            składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską,

d)           wpisowym – należy przez to rozumieć opłatę pieniężną pobieraną przy rejestracji nowego członka Stowarzyszenia,

e)           Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Opłacania Składek Członkowskich Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

 

§ 2

 

1.            Regularne opłacanie składek oraz wpisowego należy do podstawowych obowiązków członka Stowarzyszenia.

2.            O wysokości składki i wpisowego decyduje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w drodze uchwały.

3.            Dokumentację związaną z opłacaniem składek i wpisowego prowadzi Biuro WSPON.

 

§ 3

 

1.            Składka członkowska opłacana jest co miesięcznie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia za każdy miesiąc członkostwa w Stowarzyszeniu w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

2.            W przypadku uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu w czasie trwania danego miesiąca kalendarzowego pierwsza składka członkowska opłacana jest w całości za miesiąc w którym nastąpiło przyjęcie członka do Stowarzyszenia.

3.            Składka członkowska płatna jest w formie przelewu bankowego lub pocztowego na konto bankowe Stowarzyszenia albo gotówką za pokwitowaniem wpłaty w Biurze WSPON.

4.            Za opóźnienia w terminowej płatności składek członkowskich Stowarzyszeniu przysługują odsetki ustawowe.

5.            Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule wpłaty co najmniej:

a)            imię i nazwisko członka, którego składka dotyczy,

b)           miesiąc, za który składka jest opłacana.

6.            W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 3 pkt 5 Regulaminu, umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą.

7.            Członek Stowarzyszenia może opłacić składkę z góry za dowolny okres.

 

§ 4

Wpisowe uiszczane jest z góry przy składaniu deklaracji członkowskiej w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

 

§ 5

 

1.            W wyjątkowych sytuacjach członek może wystąpić do Biura WSPON z pisemnie umotywowanym wnioskiem o umożliwienie mu spłaty zadłużenia z tytułu nieuiszczonych składek w ratach. We wniosku członek wskazuje: łączną wielkość zadłużenia, ilość rat na które chce rozłożyć zadłużenie, wysokość poszczególnych rat oraz terminy ich zapłaty.

2.            Biuro WSPON informuje członka – wnioskodawcę na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail), czy i na jakich zasadach jego wniosek o rozłożenie płatności składek na raty zostaje uwzględniony.

3.            Wyrażenie zgody na spłatę zadłużenia z tytułu składek w ratach nie zwalnia członka z obowiązku terminowego opłacania bieżących składek.

 

§ 6

 

1.            Ewidencja składek prowadzona przez Biuro WSPON jest wyłączną podstawą do określenia praw i obowiązków członka Stowarzyszenia w sprawach składek.

2.            Członek Stowarzyszenia ma prawo zwrócić się do Biura WSPON z wnioskiem o sprawdzenie prawidłowości w ewidencjonowaniu jego składek i zgłosić w tym zakresie zastrzeżenia.

3.            Biuro WSPON ma obowiązek ustosunkowania się do wniosku i zgłoszonych w nim zastrzeżeń w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

 

§ 7

 

1.            Zaleganie z zapłatą składek za okres trzech miesięcy stanowi podstawę skreślenia członka przez Zarząd z listy członków Stowarzyszenia. Obowiązek płatności składek ustaje z chwilą skreślenia przez Zarząd.

2.            Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia może być ponownie przyjęta w poczet członków jedynie po pełnym uregulowaniu zaległości i spełnieniu innych wymogów Statutowych.

 

§ 8

1.            W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

2.            Regulamin wchodzi w życie  z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.