O nas

STATUT WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

(tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2019 r.)

 

NAZWA I SIEDZIBA

ART. 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i w dalszej części Statutu będzie zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych osób wykonujących zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, jak również osób wykonujących działalność naukową, naukowo-dydaktyczną lub publicystyczną w obszarach związanych rynkiem nieruchomości.

3. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych związanych z obszarem jego działalności statutowej.

4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń KRS i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

5. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń i organizacji działających w kraju oraz może należeć do stowarzyszeń lub organizacji zagranicznych i międzynarodowych, jeśli cele i metody działania tych organizacji nie są sprzeczne z prawem polskim i umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczypospolita Polska - na zasadach pełnej autonomii.

6. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

ART. 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

ART. 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

ART. 4

Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ART. 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej  członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może: tworzyć biuro, zatrudniać pracowników oraz korzystać z usług innych osób w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

2. Czynności z zakresu prawa pracy - w rozumieniu art. 31 Kodeksu Pracy- podejmuje w imieniu Stowarzyszenia Prezes Zarządu Stowarzyszenia zaś do zawierania innych umów cywilnoprawnych  upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w art. 25 Statutu.

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

ART. 6

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

1. wypracowywanie, wdrażanie i propagowanie zasad i standardów zawodowych oraz etycznych wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami - członka Stowarzyszenia, stworzenie mechanizmów i procedur kontroli ich przestrzegania;

2. zajmowanie publicznie stanowiska w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia i jego członków w sprawach będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia;

3. reprezentowanie lub wsparcie członków Stowarzyszenia w sprawach związanych z ich działalnością, w tym występowanie do  władzy wykonawczej lub sądowniczej Rzeczypospolitej Polskiej z powiadomieniem lub wnioskiem w sprawach o naruszenie praw lub dobrego imienia Stowarzyszenia i poszczególnych jego członków;

4. inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, dydaktycznej i publicystycznej dotyczącej rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem roli i miejsca pośrednika w obrocie nieruchomościami;

5. wspieranie inicjatyw członków Stowarzyszenia w zakresie wypracowywania i wdrażania nowych form i metod współpracy wzajemnej, w tym organizowanie specjalistycznych paneli dyskusyjnych, platform wymiany i upowszechniania doświadczeń,

6. tworzenie klimatu społecznego zaufania do czynności podejmowanych przez pośredników - członków Stowarzyszenia, promocja i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia;

7. tworzenie wizerunku pośrednika w obrocie nieruchomościami - członka Stowarzyszenia -  jako osoby zobowiązanej do najwyższej zawodowej staranności przy świadczeniu usług, z tytułu przynależności do korporacji społeczno - zawodowej WSPON, wdrażającej i egzekwującej jej stosowanie przez członków Stowarzyszenia;

8. prowadzenie publicznych akcji promocyjno - reklamowych dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego członków;

9.  podejmowanie działań lobbingowych w zakresie tworzenia lub nowelizacji przepisów prawa dotyczących rynku nieruchomości a w szczególności obrotu nieruchomościami;

10. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami społeczno - zawodowymi o tożsamym lub zbliżonym obszarze dziania - na zasadach pełnej autonomii, upowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia ich doświadczeń i dobrych praktyk.

ART. 7

Cele Stowarzyszenia realizowane będą przez :

1. powoływanie Komisji, zespołów roboczych i specjalistów do wypracowywania lub nowelizowania standardów zawodowych i etycznych wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami - członka Stowarzyszenia;

2. upowszechnianie, wdrażanie i nadzór nad realizacją przez członków Stowarzyszenia obowiązków statutowych oraz wynikających z innych wewnętrznych dokumentów normatywnych przyjętych przez właściwe  władze Stowarzyszenia;

3. nawiązywanie współpracy i podpisywanie umów, deklaracji i porozumień z organami administracji publicznej oraz krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami społeczno - zawodowymi o tożsamych lub zbliżonych obszarach działania;

4. nawiązywanie współpracy i podpisywanie umów, deklaracji i porozumień z uczelniami, ośrodkami badawczymi, mediami publicznymi, wydawcami oraz innymi podmiotami publicznymi lub prywatnymi w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości oraz  realizacją celów statutowych Stowarzyszenia;

5.  prowadzenie działalności wydawniczej oraz organizowanie konferencji, spotkań branżowych, szkoleń i kursów;

6. wypracowanie, popularyzacja i wdrażanie -  nowoczesnych metod pracy pośredników  w obrocie nieruchomościami, szczególnie poprzez propagowanie i rozwijanie systemu MLS WSPON  i innych systemów wymiany ofert;

7. organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, jak konferencje, seminaria, wystawy, akcje promocyjne w mediach publicznych, wydawnictwa specjalistyczne itp., promujących dorobek Stowarzyszenia i jego członków.

8. organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich  integrujących środowisko członków Stowarzyszenia i osób współpracujących lub wspierających działalność Stowarzyszenia.

ART. 8

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie przeznaczony w całości na realizację i finansowanie celów statutowych Stowarzyszenia. Wypracowane środki będą stanowić jedno ze źródeł majątku Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków Stowarzyszenia.

2. W szczególności dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej Stowarzyszenia  może być przeznaczony na nabywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji  celów statutowych oraz opłacanie podatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

3. Stowarzyszenie nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

ART. 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

                1. Zwyczajnych,

                2. Wspierających,

                3. Honorowych,

                4. Seniorów.

ART. 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, nie karany za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu lub związane z obrotem gospodarczym lub wiarygodnością dokumentów,  wykonujący działalność zawodową, naukową, naukowo - dydaktyczną lub publicystyczną związaną z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, akceptujący postanowienia niniejszego Statutu i zobowiązujący się do ich przestrzegania.

2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być podmiot gospodarczy krajowy  lub zagraniczny, akceptujący cele i formy działania Stowarzyszenia, który zobowiąże się do świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego na rzecz Stowarzyszenia, jak również – na tożsamych warunkach -  osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec.

4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

5. Członkiem seniorem może zostać członek zwyczajny na zasadach określonych w art. 11 ust. 10 Statutu.

6. Ilekroć w Statucie jest mowa o członku Stowarzyszenia, należy przez to rozumieć członka zwyczajnego, chyba że odrębne postanowienia Statutu stanowią inaczej.

ART. 11

1. Kandydaci na członków zwyczajnych składają deklarację członkowską w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego Stowarzyszenia, według wzoru określonego przez Zarząd.

2. Do deklaracji członkowskiej, określonej w ust. 1, zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, kandydat na członka zwyczajnego dołącza oświadczenie w formie pisemnej (deklaracja pisemna) lub w formie skanu (deklaracja elektroniczna) o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu lub związane z obrotem gospodarczym lub wiarygodnością dokumentów

oraz do wyboru:

- rekomendacje w formie pisemnej (deklaracja pisemna) lub w formie skanu (deklaracja elektroniczna) co najmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia

lub

- kopię lub skan ważnej licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie.

3. Kandydaci na członków wspierających składają deklarację członkowską według wzoru określonego przez Zarząd.

4. W deklaracji członkowskiej kandydata na członka wspierającego należy:

a) złożyć pisemne oświadczenie o charakterze i częstotliwości deklarowanych świadczeń;

b) załączyć dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób składających oświadczenie do reprezentowania świadczeniodawcy.

5. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o ubieganiu się o członkostwo przez daną osobę, a członkowie Stowarzyszenia w ciągu 14 dni mogą składać Zarządowi zastrzeżenia dotyczące kandydatów.

6. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i członków wspierających decyduje Zarząd w formie uchwały, podjętej w ciągu 3 miesięcy od złożenia deklaracji.

7. Członek zwyczajny, który został przyjęty do Stowarzyszenia w trybie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu ma obowiązek zapoznania się ze standardami zawodowymi i etycznymi obowiązującymi członków Stowarzyszenia..

8. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, lub co najmniej 25 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9. Od uchwały Zarządu w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Prawo do złożenia odwołania przysługuje kandydatowi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o treści uchwały. Odwołania złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty jego wniesienia. W przedmiocie odwołania Komisja Rewizyjna może zaciągnąć opinii innych organów statutowych Stowarzyszenia. Rozstrzygnięcie Komisji rewizyjnej ma charakter ostateczny i nie przysługują od niego dalsze środki odwoławcze.

10. Członek zwyczajny, który ukończył 65 (sześćdziesiąt pięć) lat może złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, wg wzoru ustalonego przez Zarząd, wniosek o przyznanie mu statusu członka seniora. Nabycie statusu członka seniora następuje z początkiem kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie statusu członka seniora. Biuro Stowarzyszenia potwierdza niezwłocznie datę nabycia przez członka zwyczajnego statusu członka seniora w formie pisemnej lub elektronicznej. Status członka seniora nabywa się na okres 10 (dziesięciu) lat i status ten może zostać przedłużony na wniosek członka seniora na okres kolejnych 10 (dziesięciu) lat, a w razie braku wniosku o przedłużenie członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa.

 

ART. 12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz i organów statutowych Stowarzyszenia, przy czym bierne prawo wyborcze przysługuje mu pod warunkiem posiadania statusu członka zwyczajnego nie krócej niż 2 lata od dnia podjęcia uchwały Zarządu, określonej w art. 11 ust. 6 Statutu - w przypadku kandydowania do Zarządu Stowarzyszenia i nie krócej niż 1 rok od dnia podjęcia uchwały Zarządu, określonej w art. 11 ust. 6 Statutu -
w przypadku kandydowania do innych Organów Stowarzyszenia;

b) udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia ; indywidualnej oceny pracy Stowarzyszenia oraz jego władz i organów statutowych; składania wniosków  i propozycji uchwał oraz żądania wyjaśnień;

c) korzystania z urządzeń oraz zasobów Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie Członków lub Zarząd Stowarzyszenia;

d) uczestniczenia na zasadach preferencyjnych, określonych przez Walne Zgromadzenie Członków lub Zarząd Stowarzyszenia w konferencjach, sympozjach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;

e) używania nazwy i logo Stowarzyszenia w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd oraz tytułu „Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami”;

f) bieżącej informacji na temat działania organów Stowarzyszenia;

g) dostępu do wszystkich uchwał, które nie są opatrzone klauzulą poufności oraz Regulaminów przyjętych w Stowarzyszeniu;

h) informacji o nazwiskach przedstawicieli Stowarzyszenia desygnowanych do innych organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;

b) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał i regulaminów przyjętych przez właściwe władze Stowarzyszenia;

c) przestrzegania standardów zawodowych i etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu;

d)  regularnego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązań zaciągniętych wobec Stowarzyszenia lub jego organów statutowych ;

e) dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia oraz powstrzymania się od działań na szkodę Stowarzyszenia;

f) przestrzegania zasad lojalności korporacyjnej i koleżeńskiej w stosunkach ze Stowarzyszeniem i jego członkami;

g) uznawania i wykonywania orzeczeń ostatecznych Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy i członek wspierający mają prawo do:

a) udziału w pracach Stowarzyszenia, zgłaszania postulatów i wniosków związanych z jego działalnością;

b) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym;

c) posługiwania się w działalności oraz w  publikacjach nazwą i logo Stowarzyszenia w sposób zgodny z zasadami określonymi w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia oraz tytułem „ Członek Wspierający WSPON „ lub „ Członek Honorowy WSPON „  ;

4. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

5.Członek wspierający ma obowiązek – pod rygorem utraty statusu członka wspierającego – wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia lub jego członków świadczeń.

6. Członek honorowy nie jest obowiązany do opłacania składek członkowskich.

7. Członek senior ma takie same prawa i obowiązki, co członek wspierający i honorowy z tą różnicą, że może posługiwać się w swej działalności oraz w  publikacjach tytułem „Członek Senior WSPON” oraz zwolniony jest z opłacania składek członkowskich w całości.  Ilekroć postanowienia Statutu odnoszą się do praw i obowiązków członka wspierającego lub honorowego postanowienia te należy stosować odpowiednio do członka seniora.

ART. 13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

a) śmierci członka zwyczajnego, honorowego, seniora, a także śmierci członka wspierającego Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną; likwidacji lub upadłości w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

b) złożenia przez członka pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu; członkostwo  ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym złożono rezygnację;

c) wykluczenia przez Zarząd za niepłacenie składek członkowskich przez okres 3 miesięcy;

d) wykluczenia przez Zarząd z powodu prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu lub związane z obrotem gospodarczym lub wiarygodnością dokumentów;

e) wykluczenia przez Zarząd w skutek kary orzeczonej przez Sąd Koleżeński.

2. Uchwałę o wykluczeniu członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia za niepłacenie składek członkowskich podejmuje Zarząd, po uprzednim wezwaniu do uregulowania zaległości, skierowanym na ostatni znany Stowarzyszeniu adres poczty elektronicznej członka. Od uchwały Zarządu odwołanie nie przysługuje. Ponowne przyjęcie w poczet członków może nastąpić w trybie art. 11 po pełnym  uregulowaniu zaległości.

3. Uchwałę o wykluczeniu członka zwyczajnego lub seniora z powodu orzeczenia  Sądu Koleżeńskiego podejmuje Zarząd.  Wykluczony ma prawo wniesienia pisemnego odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu, który przedkłada je najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwała Zarządu ulega zawieszeniu. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia może być przyjęta ponownie, w trybie określonym w art. 11, po ustaniu przyczyny wykluczenia.

4. Uchwałę o pozbawieniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu lub co najmniej 25 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Uchwałę o pozbawieniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, wniesione za pośrednictwem Zarządu w ciągu 14 dni od daty doręczenia uchwały. Zarząd przedkłada je najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwała Zarządu ulega zawieszeniu. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ART. 14

1. Na wniosek członka, członkostwo w Stowarzyszeniu może zostać zawieszone na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 2 lata. Nie można składać kolejnych wniosków o zawieszenie członkostwa, jeżeli wcześniejsze okresy zawieszenia członkostwa w Stowarzyszeniu wyczerpały łącznie czas 2 lat. W okresie zawieszenia członek Stowarzyszenia jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich. .

2. Uchwałę o zawieszeniu członkostwa, jak również o przywróceniu praw członkowskich  podejmuje Zarząd, na wniosek członka.

3. Członek, któremu przywrócono pełnię praw członkowskich jest zobowiązany do zapoznania się ze standardami zawodowymi i etycznymi  obowiązującymi członków Stowarzyszenia. .

ORGANY STOWARZYSZENIA

ART. 15

1. Organami Stowarzyszenia są :

                a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;

                b) Zarząd Stowarzyszenia;

                c) Komisja Rewizyjna;

                d) Sąd Koleżeński;

                e) Komisja Etyki Zawodowej;

                f) Komisja MLS.

2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może powołać lub upoważnić – w drodze uchwały - Zarząd Stowarzyszenia do powołania Rady Programowej Stowarzyszenia , w liczbie 10- 15 członków. Kadencja Rady Programowej trwa 5 lat.

3. Radę Programowa Stowarzyszenia powołuje się spośród członków Stowarzyszenia oraz osób fizycznych nie będących członkami Stowarzyszenia, wybitnych specjalistów rynku nieruchomości. Rada Programowa Stowarzyszenia wypracowuje analizy i prognozy sytuacji na rynku nieruchomości oraz rekomenduje organom statutowym Stowarzyszenia propozycje nowatorskich rozwiązań w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz promocji usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oferowanych przez członków Stowarzyszenia. Stanowiska i opinie Rady Programowej Stowarzyszenia nie są wiążące dla organów wykonawczych Stowarzyszenia, będą jednak udostępniane do wiadomości - w drodze e-mailingu- wszystkim członkom Stowarzyszenia. Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia odbywać się będą nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Obsługę posiedzeń Rady Programowej Stowarzyszenia zapewni Biuro Stowarzyszenia. Rada Programowa Stowarzyszenia przedkładać będzie sprawozdania ze swej działalności na Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia.

ART. 16

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym  na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia. Członkowie organów pełnią swoje funkcje społecznie, mogą jednak uzyskać zwrot poniesionych i udokumentowanych kosztów- po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia,  w drodze uchwały.

1.1 Każda osoba wybrana do składu któregokolwiek z organów Stowarzyszenia wskazanych w ust. 1, podpisuje umowę o zachowaniu poufności według wzoru określonego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku wystąpienia wakatu w składzie któregoś z organów wybieralnych Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tego organu jest uzupełniany w drodze kooptacji, przy czym wakat w rozumieniu niniejszego Statutu występuje jedynie wówczas, gdy skład osobowy organu ulegnie zmniejszeniu poniżej minimalnej liczby członków określonej w Statucie. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, w którym wystąpił wakat w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów aktualnego stanu osobowego organu, włączając w skład organu osobę (osoby), która na ostatnim głosowaniu Walnego Zgromadzenia otrzymała / otrzymały / największą w kolejności, jednak nie mniejszą niż 50% wszystkich oddanych głosów, liczbę głosów „za” swoim powołaniem w skład organu wybieralnego Stowarzyszenia. W przypadku braku takich osób kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, w którym powstał wakat, w drodze uchwały podejmowanej większością głosów aktualnego stanu osobowego organu, spośród innych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż dwóch członków organu w trakcie jednej kadencji.

3. Mandat członka organu Stowarzyszenia wygasa w razie upływu kadencji, a ponadto w razie odmowy podpisania umowy o zachowaniu poufności, o której mowa w ust. 1.1 , jego odwołania przez Walne Zgromadzenie, złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji, zawieszenia w prawach członkowskich lub wygaśnięcia członkostwa w Stowarzyszeniu.

4. Prawo kandydowania oraz pozostawania członkiem Organu Stowarzyszenia przysługuje jedynie dwóm osobom związanym z danym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Przedsiębiorcą w rozumieniu wskazanej ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Organu, osoba wybrana uprzednio do pełnienia funkcji członka tegoż Organu rozpocznie współpracę z innym członkiem Organu, w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (jako pracownik, zleceniobiorca, przyjmujący etc.), będzie ona zobowiązana do złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji. W przeciwnym razie osoba ta zostanie odwołana przez Walne Zgromadzenie z pełnienia funkcji członka Organu Stowarzyszenia w zw. z art. 16 ust. 3 Statutu.

ART. 17

Nie można łączyć funkcji w wybieralnych organach Stowarzyszenia.

ART. 18

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia  podejmowane są  większością głosów ich członków obecnych na posiedzeniu organu, po spełnieniu warunku quorum statutowego.

WALNE ZGROMADZENIE

ART. 19

1. Walne Zgromadzenie  jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu.

3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną członkowie honorowi oraz członkowie organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem , członkowie wspierający,  jak również osoby , których obecność jest wskazana ze względu na tematykę prowadzonych obrad.

ART. 20

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz do roku w terminie do 30 czerwca.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków jest zwoływane przez Zarząd z ważnych powodów, jak również na wniosek przynajmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych , zagrażających żywotnym interesom Stowarzyszenia lub jego członków,  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną .

3. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podawany jest termin pierwszy , w którym obrady są ważne przy quorum powyżej 50 % członków oraz termin drugi, w którym obrady Walnego Zgromadzenia będą ważne bez względu na ilość obecnych członków.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w wypadkach określonych w ust. 2 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania.

ART. 21

1. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia winien być podany do wiadomości członków co najmniej na 14 dni przed terminem jego zwołania- pocztą elektroniczną na adres e-mailowy podany przez członka Stowarzyszenia.

2. Porządek obrad może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie  w zakresie tematyki obrad jedynie za zgodą wszystkich uczestników Zgromadzenia, wyrażoną w formie uchwały .

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia – dla swej ważności – mogą być podejmowane po spełnieniu warunków określonych  w art. 20 ust.3 Statutu, większością głosów członków zwyczajnych biorących udział w głosowaniu.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i odwołania wybieralnych władz Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w głosowaniu.

ART. 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

1. Wybór Prezesa Zarządu;

2. Wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Etyki Zawodowej, Komisji MLS, jak również odwoływanie członków wyżej wymienionych organów statutowych;

3. Określanie celów działania Stowarzyszenia oraz sposobów ich realizacji;

4. Uchwalanie rocznych preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia;

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie, lub odrzucanie rocznych sprawozdań  organów  statutowych Stowarzyszenia. W przypadku odrzucenia sprawozdania rocznego organu statutowego- w drodze uchwały-  Walne Zgromadzenie odwołuje organ statutowy i dokonuje wyboru nowego jego składu, w  głosowaniu tajnym, większością głosów członków zwyczajnych biorących udział w głosowaniu. Powyższe nie stanowi zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w rozumieniu postanowienia Art.21 ust.2 Statutu;

6. Rozpatrywanie i zatwierdzenie lub odrzucenie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia. Udzielanie - lub nie udzielenie - absolutorium Zarządowi .  Nie udzielenie Zarządowi absolutorium oznacza odwołanie Zarządu z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w tym przedmiocie oraz obowiązek wyboru nowego Zarządu, na tym samym Walnym Zgromadzeniu. Powyższe nie stanowi zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w rozumieniu postanowienia Art.21 ust.2 Statutu;

7. Wprowadzanie zmian lub uzupełnień w postanowieniach Statutu Stowarzyszenia;

8. Uchwalenie lub nowelizacja regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

9. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego oraz uchwał Zarządu w sprawach przewidzianych w Statucie, zgłoszonych pisemnie do Zarządu przed ustaleniem porządku obrad Walnego Zgromadzenia i wysłaniem zawiadomień do członków Stowarzyszenia o Walnym Zgromadzeniu;

10. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;

11. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia;

12. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z grona członków seniorów, honorowych, wspierających  lub zwyczajnych Stowarzyszenia w trybie określonym w Art.13 ust. 3-5 Statutu;

13. Sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów statutowych Stowarzyszenia;

14. Rozwiązanie Stowarzyszenia oraz określenie sposobu jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

ZARZĄD

ART. 23

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów władzy i administracji publicznej  oraz innych podmiotów, osób prawnych i fizycznych, w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

ART. 24

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 do 9 członków zwyczajnych, w tym Prezesa, wybieranych na okres kadencji w głosowaniu tajnym.

2. Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Zarządu Prezes powierza funkcję Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika członkom Zarządu. Jeżeli w trakcie kadencji Zarządu powstanie wakat na stanowisku Wiceprezesa lub Sekretarza albo Skarbnika Prezes niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Wiceprezesa lub Sekretarza albo Skarbnika spośród członków Zarządu.

3. Walne Zgromadzenie- Zwyczajne lub Nadzwyczajne- może w okresie trwania kadencji odwołać Zarząd w pełnym składzie lub  każdego z członków Zarządu z osobna, bez wymogu wprowadzania tego punktu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

ART. 25

1. Dla ważności pism wymagany jest podpis Prezesa Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają trzej członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

3. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura Stowarzyszenia do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości limitu określonego przez ten organ, jednak nie większego niż 5000 zł.

ART. 26

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

                1.  Kierowanie pracami Zarządu;

                2.  Nadzór nad pracą Biura Stowarzyszenia;

                3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w sprawach związanych z działalnością statutową        Stowarzyszenia. Prezes Zarządu może powołać doradców społecznych, w sprawach związanych z         wykonywaną funkcją.

ART. 27

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Uchwalanie regulaminów organów Stowarzyszenia, z wyjątkiem regulaminów Walnego Zgromadzenia Członków oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

2. Występowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,

3. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń i organizacji krajowych , zagranicznych i międzynarodowych o celach działania zbieżnych z celami statutowymi lub interesami Stowarzyszenia, na zasadach pełnej autonomii,

4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia- w zakresie zwykłego zarządu-w tym egzekwowanie  składek członkowskich  i innych zobowiązań finansowych członków Stowarzyszenia oraz innych osób lub podmiotów gospodarczych korzystających z odpłatnych usług WSPON,

5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego Stowarzyszenia,

6. Podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu i zawieszeniu członków zwyczajnych i wspierających,

7.  Powoływanie grup roboczych i komisji problemowych oraz zatwierdzanie planów ich pracy,

8.  Podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej samodzielnej, lub wspólnie z innymi podmiotami, służącej celom statutowym Stowarzyszenia,

9.  Przygotowywanie rocznych preliminarzy budżetowych,

10. Powoływanie rzecznika prasowego,

11. Wyznaczanie – z pośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia- delegatów lub przedstawicieli do pracy w organach lub strukturach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji w których członkiem jest lub zamierza być Stowarzyszenie,

12. Opracowywanie struktury organizacyjnej i zakresu działania Biura Stowarzyszenia,

13. Ustanawianie konkursów, nagród, wyróżnień organizowanych i przyznawanych przez Stowarzyszenie oraz uchwalanie ich regulaminów,

14. Uchwalenie Regulaminu opłacania wpisowego i składek członkowskich; regulamin ten określa tryb, terminy, sposób i inne warunki opłacania wpisowego oraz składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia; ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

ART. 28

Zarząd jest zobowiązany do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Zarządu, bilansu i sprawozdania finansowego.

ART. 29

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes co najmniej raz na dwa miesiące, w sposób określony w Regulaminie Zarządu.

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział -z głosem doradczym - zaproszeni przez Zarząd doradcy lub goście. Uchwały Zarządu podejmowane są- po wysłuchaniu głosów doradczych- bez udziału zaproszonych osób.

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu i protokolanta.

5. Uchwały podjęte przez Zarząd są obowiązujące dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

6. Członkowie Zarządu zobowiązani są do prezentowania- w stosunku do członków Stowarzyszenia i osób trzecich- stanowiska wyrażonego w prawomocnie przyjętej uchwale Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

ART. 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się ona z 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego. Jeżeli w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej powstanie wakat na stanowisku Przewodniczącego Komisja Rewizyjna niezwłocznie dokonuje  wyboru nowego Przewodniczącego spośród swego grona.

2. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się  nie rzadziej niż co  2 miesiące.

3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

ART. 31

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

                a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości i rzetelności,

                b. występowanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,

                c. żądanie udzielania przez Zarząd wyjaśnień,

                d. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu,

                e. opiniowanie wniosków zarządu dot. przystąpienia do innych organizacji i stowarzyszeń,

                f. zwoływanie Walnych Zgromadzeń w sytuacjach szczególnych,

                g. rozpatrywanie odwołań, o których mowa w Art. 11 ust. 9 Statutu.

 

 

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ

ART. 32

1. Komisja składa się z 5 do 7 osób i jest powoływana przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji władz Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Jeżeli w trakcie kadencji Komisji Etyki Zawodowej powstanie wakat na stanowisku Przewodniczącego Komisja niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego spośród swego grona. Uchwały Komisji zapadają  większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji

2. Do kompetencji Komisji Etyki Zawodowej należy rozpatrywanie spraw z zakresu przestrzegania przez członków Stowarzyszenia standardów zawodowych i etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu, Statutu Stowarzyszenia, uchwał Zarządu i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.  Komisja działa na wniosek zainteresowanej Strony lub z inicjatywy własnej, w ramach powszechnie obowiązującego prawa lub uregulowań statutowych.

 

3. Wnioski Komisji przekazywane są Zarządowi, lub do dalszego rozpatrywania- z inicjatywy Rzecznika Dyscyplinarnego - przez Sąd Koleżeński.

4. Członkowie Komisji Etyki Zawodowej wybierają ze swego grona Rzecznika Dyscyplinarnego.  Zakres przedmiotowy i procedury działania Rzecznika Dyscyplinarnego określa Regulamin opracowany przez Komisję Etyki Zawodowej, zatwierdzony przez Zarząd.

5. Regulamin działania Komisji Etyki Zawodowej zatwierdza Zarząd, w trybie uchwały.

SĄD KOLEŻEŃSKI

ART. 33

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Sąd wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Jeżeli w trakcie kadencji Sądu Koleżeńskiego powstanie wakat na stanowisku Przewodniczącego, jego zastępcy lub sekretarza Sąd Koleżeński niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego, jego zastępcy lub sekretarza spośród swego grona.

2. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Sądu. W razie równości głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego, a pod jego nieobecność głos jego zastępcy.

ART. 34

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw spornych między:

1. Władzami wykonawczymi  a członkami Stowarzyszenia, na wniosek Strony lub Komisji Etyki Zawodowej Stowarzyszenia;

2. Członkami Stowarzyszenia, na wniosek członka. 

3. Członkami Stowarzyszenia a  klientami ich skarżącymi.

4. Członkami WSPON pracującymi w ramach MLS WSPON, lub osobą niebędącą członkiem WSPON a członkiem WSPON oraz Komisją MLS WSPON a członkiem WSPON, na podstawie wniosku zbadanego uprzednio przez Komisję MLS WSPON oraz Komisję Etyki Zawodowej WSPON.

5. Członkami Stowarzyszenia a pośrednikami niezrzeszonymi w Stowarzyszeniu, którzy wnieśli do Komisji Etyki Zawodowej WSPON wniosek lub skargę na Członka WSPON, który ich zdaniem zachował się lub działał niezgodnie z obowiązującym prawem, niezgodnie ze standardami zawodowymi i etycznymi lub Statutem WSPON.

ART. 35

1. Sąd Koleżeński może stosować następujące kary:

a)  upomnienia,

b)  nagany,

c)  zawieszenia w prawach członkowskich na okres od trzech miesięcy do jednego roku,

d)  wykluczenie ze Stowarzyszenia.

1a. Zamiast lub obok kar opisanych w art. 35 ust. 1 Statutu Sąd Koleżeński może nałożyć na członka Stowarzyszenia karę finansową w kwocie od 100 (stu) złotych do 1000 (jednego tysiąca) złotych płatną na rzecz Stowarzyszenia w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia doręczenia ukaranemu odpisu orzeczenia. Jeżeli złożone zostało odwołanie, o którym mowa w art. 36 Statutu, kara finansowa będzie płatna w terminie 21 dni od dnia doręczenia ukaranemu odpisu uchwały Walnego Zgromadzenia rozpoznającej wniesione odwołanie. W przypadku braku zapłaty kary finansowej w terminie Sąd Koleżeński może orzec z tego tytułu o wykluczeniu ukaranego ze Stowarzyszenia; od uchwały Sądu Koleżeńskiego w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu nieuiszczenia kary finansowej w terminie ukaranemu nie przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 36 Statutu.

1b. W przypadku wykluczenia członka ze Stowarzyszenia na wniosek Sądu Koleżeńskiego informacja o ukaraniu zostanie przekazana przez Zarząd wraz z wnioskiem o odebranie lub zawieszenie licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości lub innej ogólnopolskiej organizacji pośredników w obrocie nieruchomościami Zarząd wstrzymuje się z powyższymi czynnościami, jeżeli złożone zostało odwołanie, o którym mowa w art. 36 Statutu do czasu jego rozpoznania przez Walne Zgromadzenie.

2. Wniosek do Sądu Koleżeńskiego może wnieść:

a) Rzecznik Dyscyplinarny Komisji Etyki Zawodowej WSPON w sprawach rozpatrywanych przez Komisję Etyki Zawodowej WSPON;

b) każda osoba fizyczna lub prawna mająca w tym interes prawny lub faktyczny w trybie odwoławczym za pośrednictwem Biura WSPON oraz za powiadomieniem Komisji Etyki Zawodowej WSPON, pod warunkiem wcześniejszego oddalenia takiego wniosku przez Komisję Etyki Zawodowej WSPON.

ART. 36

Stronom postępowania przed Sądem Koleżeńskim przysługuje prawo żądania, w terminie 7 dni od daty orzeczenia, udostępnienia odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem oraz prawo wniesienia w terminie 14 dni od jego otrzymania odwołania od orzeczenia do Walnego Zgromadzenia.

ART. 37

Tryb działania Sądu określa regulamin opracowany przez Sąd Koleżeński i zatwierdzony uchwałą Zarządu.

KOMISJA MLS

ART. 38

1. Komisja MLS składa się z 5 do 9 członków wybieranych na okres kadencji przez Walne Zgromadzenie, spośród tych członków Stowarzyszenia, którzy w chwili wyboru są członkami Systemu MLS WSPON. Uchwały Komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

2. Zaprzestanie uczestnictwa w Systemie MLS WSPON lub uczestnictwa we WSPON jest równoznaczne z zaprzestaniem uczestnictwa w Komisji MLS .

3. Komisja MLS wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komisji MLS: wybór Przewodniczącego odbywa się na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Komisji MLS. Jeżeli w trakcie kadencji Komisji MLS powstanie wakat na stanowisku Przewodniczącego Komisja niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego spośród swego grona.

4. Do kompetencji Komisji MLS należy w szczególności:

                a) organizowanie szkoleń z zakresu pracy w systemach MLS

                b) kontrola oraz rozpatrywanie spraw z zakresu przestrzegania zasad obowiązujących w systemie MLS WSPON

                c) nadzór nad wykorzystaniem danych zgromadzonych w systemie MLS WPSON

                d) inicjowanie działań zmierzających do rozwoju systemu MLS WSPON

                e) opiniowanie i wnioskowanie do Zarządu w kwestii zmian w oprogramowaniu, zasad współpracy i w    innych sprawach związanych z MLS WSPON.

5. Kadencja Komisji MLS jest zbieżna z kadencyjnością pozostałych organów stowarzyszenia

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

ART. 39

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz wartości niematerialne i prawne.

ART. 40

Fundusz Stowarzyszenia stanowią:

1. Fundusz Stowarzyszenia stanowią:

  1. wpisowe i składki członkowskie,
  2. dotacje i subwencje,
  3. wpływy z działalności statutowej,
  4. darowizny, zapisy itp.,
  5. wpływy z działalności gospodarczej wykorzystywane na cele statutowe,

2. Wysokość składki członkowskiej będzie aktualizowana z pierwszym dniem stycznia każdego kolejnego roku począwszy od 1 lipca 2019 r. Składka członkowska będzie waloryzowana do pełnej kwoty w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający aktualnie rozpoczęty rok kalendarzowy. Brak informacji co do aktualizacji stawki miesięcznej składki lub jej opóźnione przekazanie członkom stowarzyszenia nie oznacza, że stowarzyszenie zrzekło się wprowadzenia nowej zaktualizowanej stawki miesięcznej składki. Zaległościami wynikającymi ze zaktualizowania stawki miesięcznej składki, członek stowarzyszenia zostanie obciążony przez stowarzyszenie w najbliższym możliwym terminie, bez odsetek, po oficjalnym opublikowaniu wyżej wymienionego wskaźnika. W żadnym wypadku aktualizacja stawki miesięcznej składki, o której mowa w zdaniach poprzednich, nie może prowadzić do jej obniżenia.

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

ART. 41

Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie specjalnie w tym celu zwołane.

ART. 42

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w art. 41 określi w uchwale cel, na który przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia i powoła Komisją Likwidacyjną.

ART. 43

1. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami Statutu, a innymi aktami wewnętrznymi regulującymi działalność Stowarzyszenia, postanowienia Statutu mają charakter nadrzędny.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.