O nas

STATUT WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

(tekst jednolity z dnia 15 września 2020 r.)

 

NAZWA I SIEDZIBA

ART. 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i w dalszej części Statutu będzie zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych osób wykonujących zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami w rozumieniu art. 179a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) oraz innych osób, które czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wykonują na ich rzecz, jak również tych osób, które wykonują inną działalność towarzyszącą lub wspierającą działalność z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a w szczególności działalność naukową, naukowo-dydaktyczną lub publicystyczną w obszarach związanych rynkiem nieruchomości.

3. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych związanych z obszarem jego działalności statutowej.

4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

5. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń i organizacji działających w kraju oraz może należeć do stowarzyszeń lub organizacji zagranicznych i międzynarodowych, jeśli cele i metody działania tych organizacji nie są sprzeczne z prawem polskim i umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczypospolita Polska - na zasadach pełnej autonomii.

6. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

 

ART. 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

ART. 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

 

ART. 4

Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

ART. 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może: tworzyć biuro, zatrudniać pracowników oraz korzystać z usług innych osób w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

2. Czynności z zakresu prawa pracy - w rozumieniu art. 31 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) - podejmuje w imieniu Stowarzyszenia Prezes Zarządu Stowarzyszenia zaś do zawierania innych umów cywilnoprawnych upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w art. 25 Statutu.

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

ART. 6

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

1. wypracowywanie, wdrażanie, propagowanie zasad i standardów zawodowych oraz etycznych wykonywania przez członków Stowarzyszenia działalności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, tworzenie mechanizmów i procedur kontroli ich przestrzegania;

2. zajmowanie publicznie stanowiska w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia i jego członków w sprawach będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia;

3. reprezentowanie lub wsparcie członków Stowarzyszenia w sprawach związanych z ich działalnością, w tym występowanie do władzy wykonawczej lub sądowniczej Rzeczypospolitej Polskiej z powiadomieniem lub wnioskiem w sprawach o naruszenie praw lub dobrego imienia Stowarzyszenia i poszczególnych jego członków;

4. inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, dydaktycznej i publicystycznej dotyczącej rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem roli i miejsca pośrednika w obrocie nieruchomościami;

5. wspieranie inicjatyw członków Stowarzyszenia w zakresie wypracowywania i wdrażania nowych form i metod współpracy wzajemnej, w tym organizowanie specjalistycznych paneli dyskusyjnych, platform wymiany i upowszechniania doświadczeń;

6. tworzenie klimatu społecznego zaufania do profesjonalizmu czynności podejmowanych przez członków Stowarzyszenia, promocja i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia;

7. kształtowanie postawy i wizerunku członka Stowarzyszenia, jako osoby zawodowo i profesjonalnie wykonującej działalność z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, która z tytułu przynależności do Stowarzyszenia zobowiązana jest do świadczenia usług z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności;

8. prowadzenie publicznych akcji promocyjno - reklamowych dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego członków;

9. podejmowanie działań lobbingowych w zakresie tworzenia lub nowelizacji przepisów prawa dotyczących rynku nieruchomości a w szczególności obrotu nieruchomościami;

10. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami społeczno - zawodowymi o tożsamym lub zbliżonym obszarze dziania - na zasadach pełnej autonomii, upowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia ich doświadczeń i dobrych praktyk.

 

ART. 7

Cele Stowarzyszenia realizowane będą przez :

1. powoływanie komisji, zespołów roboczych i specjalistów do wypracowywania lub nowelizowania standardów zawodowych i etycznych wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami przez członków Stowarzyszenia;

2. upowszechnianie, wdrażanie i nadzór nad realizacją przez członków Stowarzyszenia obowiązków statutowych oraz wynikających z innych wewnętrznych dokumentów normatywnych przyjętych przez właściwe władze Stowarzyszenia; 

3. nawiązywanie współpracy i podpisywanie umów, deklaracji i porozumień z organami administracji publicznej oraz krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami społeczno - zawodowymi o tożsamych lub zbliżonych obszarach działania;

4. nawiązywanie współpracy i podpisywanie umów, deklaracji i porozumień z uczelniami, ośrodkami badawczymi, mediami publicznymi, wydawcami oraz innymi podmiotami publicznymi lub prywatnymi w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości oraz realizacją celów statutowych Stowarzyszenia;

5. prowadzenie działalności wydawniczej oraz organizowanie konferencji, spotkań branżowych, szkoleń i kursów;

6. wypracowanie, popularyzacja i wdrażanie - nowoczesnych metod pracy pośredników w obrocie nieruchomościami, szczególnie poprzez propagowanie i rozwijanie systemu MLS WSPON i innych systemów wymiany ofert;

7. organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, jak konferencje, seminaria, wystawy, akcje promocyjne w mediach publicznych, wydawnictwa specjalistyczne itp., promujących dorobek Stowarzyszenia i jego członków.

8. organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich integrujących środowisko członków Stowarzyszenia i osób współpracujących lub wspierających działalność Stowarzyszenia.

 

ART. 8

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie przeznaczony w całości na realizację i finansowanie celów statutowych Stowarzyszenia. Wypracowane środki będą stanowić jedno ze źródeł majątku Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków Stowarzyszenia.

2. W szczególności dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być przeznaczony na nabywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych oraz opłacanie podatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

3. Stowarzyszenie nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

ART. 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych,

2. Wspierających,

3. Honorowych,

4. Seniorów.

 

ART. 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, nie karany za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu lub związane z obrotem gospodarczym lub wiarygodnością dokumentów, akceptujący postanowienia niniejszego Statutu i zobowiązujący się do ich przestrzegania, który:

1) wykonuje zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami w rozumieniu art. 179a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) lub

2) wykonuje czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rzecz osób, o których mowa w pkt 1) powyżej lub

3) wykonuje działalność naukową, naukowo-dydaktyczną lub publicystyczną w obszarach związanych rynkiem nieruchomości.

2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu obowiązującymi obywateli polskich. Członkami Stowarzyszenia mogą być na powyższych zasadach również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, wykonująca działalność towarzyszącą lub wspierającą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, akceptująca cele i formy działania Stowarzyszenia, która zobowiąże się do świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego na rzecz Stowarzyszenia, jak również – na tożsamych warunkach - osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec.

4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

5. Członkiem seniorem może zostać członek zwyczajny na zasadach określonych w art. 11 ust. 10 Statutu.

6. Ilekroć w Statucie jest mowa o członku Stowarzyszenia, należy przez to rozumieć członka zwyczajnego, chyba że odrębne postanowienia Statutu stanowią inaczej.

 

ART. 11

1. Kandydaci na członków zwyczajnych składają deklarację członkowską w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego Stowarzyszenia, według wzoru określonego przez Zarząd.

2. Do deklaracji członkowskiej, określonej w ust. 1, zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, kandydat na członka zwyczajnego dołącza oświadczenie w formie pisemnej (deklaracja pisemna) lub w formie skanu (deklaracja elektroniczna) o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu lub związane z obrotem gospodarczym lub wiarygodnością dokumentów

oraz do wyboru:

- rekomendacje w formie pisemnej (deklaracja pisemna) lub w formie skanu (deklaracja elektroniczna) co najmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia

lub

- kopię lub skan ważnej licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie.

3. Kandydaci na członków wspierających składają deklarację członkowską według wzoru określonego przez Zarząd.

4. W deklaracji członkowskiej kandydata na członka wspierającego należy:

a) złożyć pisemne oświadczenie o charakterze i częstotliwości deklarowanych świadczeń; 

b) załączyć dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób składających oświadczenie do reprezentowania świadczeniodawcy.

5. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia na podany przez nich adres e-mail o ubieganiu się o członkostwo przez daną osobę, a członkowie Stowarzyszenia w ciągu 7 (siedmiu) dni mogą składać Zarządowi zastrzeżenia dotyczące kandydatów.

6. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i członków wspierających decyduje Zarząd w formie uchwały, podjętej w ciągu 3 miesięcy od złożenia deklaracji.

7. Członek zwyczajny, który został przyjęty do Stowarzyszenia w trybie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu ma obowiązek zapoznania się ze standardami zawodowymi i etycznymi obowiązującymi członków Stowarzyszenia.

8. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, lub co najmniej 25 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9. Od uchwały Zarządu w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Prawo do złożenia odwołania przysługuje kandydatowi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o treści uchwały. Odwołania złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty jego wniesienia. W przedmiocie odwołania Komisja Rewizyjna może zaciągnąć opinii innych organów statutowych Stowarzyszenia. Rozstrzygnięcie Komisji rewizyjnej ma charakter ostateczny i nie przysługują od niego dalsze środki odwoławcze.

10. Członek zwyczajny, który ukończył 65 (sześćdziesiąt pięć) lat może złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, wg wzoru ustalonego przez Zarząd, wniosek o przyznanie mu statusu członka seniora. Nabycie statusu członka seniora następuje z początkiem kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie statusu członka seniora. Biuro Stowarzyszenia potwierdza niezwłocznie datę nabycia przez członka zwyczajnego statusu członka seniora w formie pisemnej lub elektronicznej. Status członka seniora nabywa się na okres 10 (dziesięciu) lat i status ten może zostać przedłużony na wniosek członka seniora na okres kolejnych 10 (dziesięciu) lat, a w razie braku wniosku o przedłużenie członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa.

 

ART. 12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz i organów statutowych Stowarzyszenia, przy czym bierne prawo wyborcze przysługuje mu pod warunkiem posiadania statusu członka zwyczajnego nie krócej niż 2 lata od dnia podjęcia uchwały Zarządu, określonej w art. 11 ust. 6 Statutu - w przypadku kandydowania do Zarządu Stowarzyszenia i nie krócej niż 1 rok od dnia podjęcia uchwały Zarządu, określonej w art. 11 ust. 6 Statutu - w przypadku kandydowania do innych Organów Stowarzyszenia;

b) udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia ; indywidualnej oceny pracy Stowarzyszenia oraz jego władz i organów statutowych; składania wniosków i propozycji uchwał oraz żądania wyjaśnień;

c) korzystania z urządzeń oraz zasobów Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie Członków lub Zarząd Stowarzyszenia; 

d) uczestniczenia na zasadach preferencyjnych, określonych przez Walne Zgromadzenie Członków lub Zarząd Stowarzyszenia w konferencjach, sympozjach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;

e) używania nazwy i logo Stowarzyszenia w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd oraz tytułu „Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami”;

f) bieżącej informacji na temat działania organów Stowarzyszenia;

g) dostępu do wszystkich uchwał, które nie są opatrzone klauzulą poufności oraz Regulaminów przyjętych w Stowarzyszeniu;

h) informacji o nazwiskach przedstawicieli Stowarzyszenia desygnowanych do innych organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;

b) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał i regulaminów przyjętych przez właściwe władze Stowarzyszenia;

c) przestrzegania standardów zawodowych i etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu;

d) regularnego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązań zaciągniętych wobec Stowarzyszenia lub jego organów statutowych;

e) dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia oraz powstrzymania się od działań na szkodę Stowarzyszenia;

f) przestrzegania zasad lojalności korporacyjnej i koleżeńskiej w stosunkach ze Stowarzyszeniem i jego członkami;

g) uznawania i wykonywania orzeczeń ostatecznych Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia;

h) niezwłocznego informowania Stowarzyszenia o zmianach swoich danych osobowych udostępnionych Stowarzyszeniu, w tym adresu zamieszkania, adresu do korespondencji oraz adresu e-mail; w przypadku zaniedbania tego obowiązku oświadczenia Stowarzyszenia kierowane na ostatni podany Stowarzyszeniu adres uznawane będą za skutecznie doręczone.

3. Członek honorowy i członek wspierający mają prawo do:

a) udziału w pracach Stowarzyszenia, zgłaszania postulatów i wniosków związanych z jego działalnością;

b) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym;

c) posługiwania się w działalności oraz w publikacjach nazwą i logo Stowarzyszenia w sposób zgodny z zasadami określonymi w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia oraz tytułem „Członek Wspierający WSPON” lub „Członek Honorowy WSPON”;

4. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

5.Członek wspierający ma obowiązek – pod rygorem utraty statusu członka wspierającego – wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia lub jego członków świadczeń.

6. Członek honorowy nie jest obowiązany do opłacania składek członkowskich.

7. Członek senior ma takie same prawa i obowiązki, co członek wspierający i honorowy z tą różnicą, że może posługiwać się w swej działalności oraz w publikacjach tytułem „Członek Senior WSPON” oraz zwolniony jest z opłacania składek członkowskich w całości. Ilekroć postanowienia Statutu odnoszą się do praw i obowiązków członka wspierającego lub honorowego postanowienia te należy stosować odpowiednio do członka seniora.

8. Prawo do używania nazwy i logo Stowarzyszenia może zostać przyznane, na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd, również osobom spoza grona członków zwyczajnych, wspierających, honorowych lub seniorów.

 

ART. 13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

a) śmierci członka zwyczajnego, honorowego, seniora, a także śmierci członka wspierającego Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną; likwidacji lub upadłości w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

b) złożenia przez członka pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu; członkostwo ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym złożono rezygnację;

c) wykluczenia przez Zarząd za niepłacenie składek członkowskich przez okres 3 miesięcy;

d) wykluczenia przez Zarząd z powodu prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu lub związane z obrotem gospodarczym lub wiarygodnością dokumentów;

e) ostatecznego orzeczenia przez Sąd Koleżeński kary wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o wykluczeniu członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia za niepłacenie składek członkowskich podejmuje Zarząd, po uprzednim wezwaniu do uregulowania zaległości, skierowanym na ostatni podany Stowarzyszeniu adres e-mail członka. Od uchwały Zarządu odwołanie nie przysługuje. Ponowne przyjęcie w poczet członków może nastąpić w trybie art. 11 po pełnym uregulowaniu zaległości.

3. Uchwałę o pozbawieniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu lub co najmniej 25 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Uchwałę o wykluczeniu członka wspierającego lub seniora ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Uchwałę Zarządu o pozbawieniu członkostwa doręcza się wykluczonemu członkowi z pouczeniem, że w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia może wnieść od niej na piśmie odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu; nadanie odwołania listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z wniesieniem go do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Zarządu o pozbawieniu członkostwa wchodzi w życie, jeżeli nie złożono od niej odwołania w terminie lub w razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o pozbawieniu członkostwa wspierającego. Uchwała Walnego Zgromadzenia o pozbawieniu członkostwa wspierającego jest ostateczna.

5. Odwołania od uchwał, o których mowa w art. 13 ust. 4 Statutu, Zarząd przekazuje do rozpatrzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Jeżeli wniesiono odwołanie w dacie, w której wiadomość o zwołaniu Walnego Zgromadzenia została przekazana członkom Stowarzyszenia w trybie art. 21 ust. 1 Statutu, odwołanie to przekazuje się do rozpatrzenia na kolejnym, najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

 

ART. 14

1. Na wniosek członka, członkostwo w Stowarzyszeniu może zostać zawieszone na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 2 lata. Nie można składać kolejnych wniosków o zawieszenie członkostwa, jeżeli wcześniejsze okresy

zawieszenia członkostwa w Stowarzyszeniu wyczerpały łącznie czas 2 lat. W okresie zawieszenia członek Stowarzyszenia jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich. .

2. Uchwałę o zawieszeniu członkostwa, jak również o przywróceniu praw członkowskich podejmuje Zarząd, na wniosek członka.

3. Członek, któremu przywrócono pełnię praw członkowskich jest zobowiązany do zapoznania się ze standardami zawodowymi i etycznymi obowiązującymi członków Stowarzyszenia.

 

ORGANY STOWARZYSZENIA

ART. 15

1. Organami Stowarzyszenia są :

a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;

b) Zarząd Stowarzyszenia;

c) Komisja Rewizyjna;

d) Sąd Koleżeński;

e) Komisja Etyki Zawodowej;

f) Komisja MLS.

 

Art. 15'

Rada Programowa Stowarzyszenia

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może powołać lub upoważnić – w drodze uchwały – Zarząd Stowarzyszenia do powołania Rady Programowej Stowarzyszenia, w liczbie 10 – 15 członków. Kadencja Rady Programowej trwa 5 lat.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia może upoważnić Zarząd do uzupełnienia składu osobowego Rady Programowej Stowarzyszenia do minimalnej liczby wskazanej w art. 151 ust. 1 Statutu w sytuacji, gdy skład osobowy Rady Programowej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu poniżej minimalnej liczby.

3. Radę Programowa Stowarzyszenia powołuje się spośród członków Stowarzyszenia oraz osób fizycznych nie będących członkami Stowarzyszenia, wybitnych specjalistów rynku nieruchomości.

4. Rada Programowa Stowarzyszenia wypracowuje analizy i prognozy sytuacji na rynku nieruchomości oraz rekomenduje organom statutowym Stowarzyszenia propozycje nowatorskich rozwiązań w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz promocji usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oferowanych przez członków Stowarzyszenia. Stanowiska i opinie Rady Programowej Stowarzyszenia nie są wiążące dla organów wykonawczych Stowarzyszenia, będą jednak udostępniane do wiadomości - w drodze e-mailingu- wszystkim członkom Stowarzyszenia.

5. Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia odbywać się będą nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Obsługę posiedzeń Rady Programowej Stowarzyszenia zapewni Biuro Stowarzyszenia.

6. Rada Programowa Stowarzyszenia przedkładać będzie coroczne sprawozdania ze swej działalności, które będą rozpatrywane, zatwierdzane lub odrzucane przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały. W przypadku odrzucenia sprawozdania Rady Programowej Stowarzyszenia postanowienie art. 22 pkt 5 zdanie 2 Statutu nie ma zastosowania. 

7. Rada Programowa Stowarzyszenia nie jest organem statutowym Stowarzyszenia. Do Rady Programowej Stowarzyszenia stosuje się jednak odpowiednio postanowienia art. 12 ust. 1 lit. a), art. 16 ust. 1.1., ust. 3, ust. 4 oraz art. 18 Statutu. Do Rady Programowej Stowarzyszenia nie stosuje się art. 17 Statutu.

8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Programowej może określić jej regulamin zatwierdzany przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

 

ART. 16

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia. Członkowie organów pełnią swoje funkcje społecznie, mogą jednak uzyskać zwrot poniesionych i udokumentowanych kosztów - po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały.

1.1 Każda osoba wybrana do składu któregokolwiek z organów Stowarzyszenia wskazanych w ust. 1, podpisuje umowę o zachowaniu poufności według wzoru określonego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku wystąpienia wakatu w składzie któregoś z organów wybieralnych Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tego organu jest uzupełniany w drodze kooptacji, przy czym wakat w rozumieniu niniejszego Statutu występuje jedynie wówczas, gdy skład osobowy organu ulegnie zmniejszeniu poniżej minimalnej liczby członków określonej w Statucie. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, w którym wystąpił wakat w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów aktualnego stanu osobowego organu, włączając w skład organu osobę (osoby), która na ostatnim głosowaniu Walnego Zgromadzenia otrzymała / otrzymały / największą w kolejności, jednak nie mniejszą niż 50% wszystkich oddanych głosów, liczbę głosów „za” swoim powołaniem w skład organu wybieralnego Stowarzyszenia. W przypadku braku takich osób kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, w którym powstał wakat, w drodze uchwały podejmowanej większością głosów aktualnego stanu osobowego organu, spośród innych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż dwóch członków organu w trakcie jednej kadencji.

3. Mandat członka organu Stowarzyszenia wygasa w razie:

1) upływu kadencji;

2) odmowy podpisania umowy o zachowaniu poufności, o której mowa w art. 16 ust. 1.1 Statutu;

3) odwołania przez Walne Zgromadzenie;

4) podjęcia przez Zarząd uchwały, o której mowa w art. 16 ust. 4 Statutu;

5) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

6) zawieszenia w prawach członkowskich;

7) wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu.

4. Członkowie stowarzyszenia związani z jednym przedsiębiorcą mogą kandydować do organów Stowarzyszenia oraz pozostawać członkami tych organów tylko w liczbie nie przekraczającej dwóch. W razie dokonania wyboru wbrew powyższemu ograniczeniu ilościowemu lub w razie jego przekroczenia w czasie trwania kadencji Zarząd Stowarzyszenia podejmuję uchwałę o wygaśnięciu mandatu wybranego członka organu Stowarzyszenia według własnego wyboru zapewniając jedynie, aby powyższe ograniczenie ilościowe zostało zachowane.

5. Na potrzeby stosowania niniejszego Statutu, pod pojęciem jednego przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 Statutu, rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą. Za jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 16 ust. 4 Statutu uważani będą również odrębnie wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

6. Na potrzeby stosowania niniejszego Statutu, pod pojęciem związania z jednym przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 16 ust. 4 Statutu, rozumie się sytuację, w której Członek stowarzyszenia jest danego przedsiębiorcy właścicielem lub w którego przedsiębiorstwie jest pracownikiem albo z którym stale współpracuje – bez względu na podstawę prawną takiej współpracy – w ramach wykonywanych na jego rzecz czynności lub u którego jest wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem zarządu lub pełni inną funkcję w jego organach.

7. Na potrzeby stosowania niniejszego Statutu, związanie z jednym przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 16 ust. 4 Statutu powstaje również, jeżeli kilku odrębnych przedsiębiorców w rozumieniu opisanym w art. 16 ust. 5 Statutu, współpracuje ze sobą pod jedną marką, a w szczególności w ramach jednej sieci franczyzowej. Każdy z tych przedsiębiorców będzie wówczas uznawany za odrębnie związanego z jednym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 16 ust. 4 Statutu.

 

ART. 17

Nie można łączyć funkcji w wybieralnych organach Stowarzyszenia.

 

ART. 18

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia, jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów ich członków obecnych na posiedzeniu organu, po spełnieniu warunku kworum statutowego.

2. Regulaminy określające zasady funkcjonowania organów statutowych Stowarzyszenia mogą określać, że głosowanie nad uchwałami tych organów może odbywać się w drodze indywidualnego zbierania głosów poza ich posiedzeniami lub drogą elektroniczną. Regulaminy te mogą również przewidywać, że uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na posiedzeniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ART. 19

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane również w niniejszym Statucie w skrócie: „Walnym Zgromadzeniem”, jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu.

3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do udziału i głosowania w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członek zwyczajny może ustanowić pełnomocnikiem w Walnym Zgromadzeniu tylko innego członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może być pełnomocnikiem w Walnym Zgromadzeniu maksymalnie trzech innych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną członkowie honorowi, wspierający, seniorzy oraz członkowie organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem, jak również osoby, których obecność jest wskazana ze względu na tematykę prowadzonych obrad.

 

ART. 20

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku w terminie do 30 czerwca.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z ważnych powodów, jak również na wniosek przynajmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zagrażających żywotnym interesom Stowarzyszenia lub jego członków, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

3. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podawany jest termin pierwszy, w którym obrady są ważne przy quorum powyżej 50 % członków oraz termin drugi, w którym obrady Walnego Zgromadzenia będą ważne bez względu na ilość obecnych członków.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wypadkach określonych w ust. 2 powinno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 (sześciu) tygodni od dnia wniesienia do Zarządu żądania jego zwołania. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zagrażających żywotnym interesom Stowarzyszenia lub jego członków, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na żądanie Komisji Rewizyjnej termin, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Statutu, można skrócić do 5 (pięciu) dni.

 

ART. 21

1. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia winien być podany do wiadomości członków co najmniej na 14 dni przed terminem jego zwołania - pocztą elektroniczną na adres e-mailowy podany przez członka Stowarzyszenia.

2. Porządek obrad, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 22 pkt 5 i 6.1. oraz art. 24 ust. 3 Statutu, może być zmieniony lub uzupełniony przez Walne Zgromadzenie w zakresie tematyki obrad jedynie za zgodą wszystkich obecnych uczestników Walnego Zgromadzenia, wyrażoną w formie uchwały. W ramach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia tzw. „wolnych wniosków” nie można podejmować uchwał dotyczących: (i) wyboru do składu organów statutowych Stowarzyszenia, (ii) spraw, o których mowa w art. 21 ust. 5 Statutu, (iii) spraw, o których mowa w art. 22 pkt 8, 10, 11 Statutu, (iv) ponownego głosowania spraw, które były wcześniej przegłosowane na tym samym Walnym Zgromadzeniu chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia – dla swej ważności – mogą być podejmowane po spełnieniu warunków określonych w art. 20 ust. 3 Statutu, zwykłą większością głosów członków zwyczajnych biorących udział w głosowaniu chyba, że Statut przewiduje inne wymogi dotyczące większości głosów niezbędnych dla podjęcia uchwały.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyboru do organów statutowych Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu tajnym większością, co najmniej 50% (pięćdziesięciu procent) głosów członków zwyczajnych biorących udział w głosowaniu oddanych „za” daną kandydaturą. W głosowaniu nad uchwałami w przedmiocie wyboru do organów statutowych Stowarzyszenia oddać można tylko głos „za” lub „przeciw” kandydaturze z wyłączeniem możliwości oddania głosu „wstrzymującego się”. W przypadku, gdy obsadzenie organów statutowych Stowarzyszenia minimalną liczbą członków wymaganych przez Statut albo wybór Prezesa Zarządu nie jest możliwy z tego powodu, że kandydaci nie mogą uzyskać większości, co najmniej 50% głosów „za” daną kandydaturą, Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne zgłaszanie kandydatur i ponawia głosownia, zgodnie z procedurą określoną w zdaniu poprzedzającym. W przypadku, gdy ponowne głosowania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie doprowadziły do obsadzenia organów statutowych Stowarzyszenia minimalną liczbą członków wymaganych przez Statut albo do wyboru Prezesa Zarządu, dla podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyboru do organów statutowych Stowarzyszenia wystarczy zwykła większość głosów członków zwyczajnych biorących udział w głosowaniu oddanych „za” daną kandydaturą. Głosowanie zwykłą większością głosów zarządza Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia; w głosowaniu można oddać głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymujący się.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i odwołania wybieralnych władz Stowarzyszenia zapadają większością co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w głosowaniu.

6. W przypadku, gdy podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia zależne jest od uzyskania zwykłej większości głosów, a wynik głosowania wskazuje na taką samą ilością głosów oddanych „za” i „przeciw” podjęciu uchwały, głosem decydującym o podjęciu uchwały będzie głos Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia, a w razie jego braku głos Wiceprzewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący „wstrzymali się” w głosowaniu od podjęcia głosu „za” lub „przeciw” uchwale zarządza się nad nią ponowne głosowanie, a jeżeli wynik głosowania nadal wskazuje na taką samą ilością głosów oddanych „za” i „przeciw” podjęciu uchwały, uchwałę uważa się za nie podjętą. Procedur opisanych w zdaniach poprzedzających nie stosuje się, jeżeli sprawa podlega głosowaniu tajnemu, chyba że Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia, a w razie jego braku Wiceprzewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia wyrażą zgodę na ujawnienie sposobu w jaki głosowali.

7. Szczegółowe zasady obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

 

ART. 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

1. Wybór Prezesa Zarządu;

2. Wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Etyki Zawodowej, Komisji MLS, jak również odwoływanie członków wyżej wymienionych organów statutowych;

3. Określanie celów działania Stowarzyszenia oraz sposobów ich realizacji;

4. Uchwalanie rocznych preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia;

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie, lub odrzucanie rocznych sprawozdań organów statutowych oraz Rady Programowej Stowarzyszenia. W przypadku odrzucenia sprawozdania rocznego organu statutowego - w drodze uchwały - Walne Zgromadzenie odwołuje organ statutowy i dokonuje wyboru nowego jego składu. Powyższe nie stanowi zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w rozumieniu art. 21 ust. 2 Statutu;

6. Rozpatrywanie i zatwierdzenie lub odrzucenie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia;

6.1. Udzielanie - lub nie udzielenie - absolutorium Zarządowi. Nie udzielenie Zarządowi absolutorium oznacza odwołanie Zarządu z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w tym przedmiocie oraz obowiązek wyboru nowego Zarządu, na tym samym Walnym Zgromadzeniu. Powyższe nie stanowi zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w rozumieniu postanowienia art. 21 ust. 2 Statutu;

7. Wprowadzanie zmian lub uzupełnień w postanowieniach Statutu Stowarzyszenia;

8. Uchwalenie lub nowelizacja regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Komisji Rewizyjnej;

8.1. Uchwalanie standardów zawodowych i etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu;

9. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego oraz uchwał Zarządu w sprawach przewidzianych w Statucie;

10. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;

11. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia;

12. Podejmowanie uchwał o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członków zwyczajnych, seniorów, honorowych, wspierających Stowarzyszenia w trybie określonym w art.13 ust. 3 - 5 Statutu;

13. Sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów statutowych Stowarzyszenia;

14. Rozwiązanie Stowarzyszenia oraz określenie sposobu jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

ZARZĄD

ART. 23

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów władzy i administracji publicznej oraz innych podmiotów, osób prawnych i fizycznych, w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

ART. 24

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 do 9 członków zwyczajnych, w tym Prezesa, wybieranych na okres kadencji w głosowaniu tajnym.

2. Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Zarządu Prezes powierza funkcję Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika członkom Zarządu. Jeżeli w trakcie kadencji Zarządu powstanie wakat na stanowisku Wiceprezesa lub Sekretarza albo Skarbnika Prezes niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Wiceprezesa lub Sekretarza albo Skarbnika spośród członków Zarządu.

3. Walne Zgromadzenie - Zwyczajne lub Nadzwyczajne - może w okresie trwania kadencji odwołać Zarząd w pełnym składzie lub każdego z członków Zarządu z osobna, bez wymogu wprowadzania tego punktu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 

ART. 25

1. Dla ważności pism wymagany jest podpis Prezesa Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają trzej członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

3. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura Stowarzyszenia do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości limitu określonego przez ten organ, jednak nie większego niż 5000 zł.

 

ART. 26

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

1. Kierowanie pracami Zarządu;

2. Nadzór nad pracą Biura Stowarzyszenia; 

3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w sprawach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Prezes Zarządu może powołać doradców społecznych, w sprawach związanych z wykonywaną funkcją;

4. Zwoływanie pierwszych posiedzeń nowo wybranych organów Stowarzyszenia.

 

ART. 27

Do kompetencji Zarządu należy:

1. inicjowanie prac nad regulaminami organów Stowarzyszenia lub nad ich zmianami oraz uchwalanie regulaminów organów Stowarzyszenia lub ich zmian, z wyjątkiem regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

2. Występowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,

3. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń i organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o celach działania zbieżnych z celami statutowymi lub interesami Stowarzyszenia, na zasadach pełnej autonomii,

4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia - w zakresie zwykłego zarządu - w tym egzekwowanie składek członkowskich i innych zobowiązań finansowych członków Stowarzyszenia oraz innych osób lub podmiotów gospodarczych korzystających z odpłatnych usług WSPON,

5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego Stowarzyszenia,

6. Podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu i zawieszeniu członków zwyczajnych i wspierających,

7. Powoływanie grup roboczych i komisji problemowych oraz zatwierdzanie planów ich pracy,

8. Podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej samodzielnej, lub wspólnie z innymi podmiotami, służącej celom statutowym Stowarzyszenia,

9. Przygotowywanie rocznych preliminarzy budżetowych,

10. Powoływanie rzecznika prasowego,

11. Wyznaczanie – z pośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia - delegatów lub przedstawicieli do pracy w organach lub strukturach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji w których członkiem jest lub zamierza być Stowarzyszenie,

12. Opracowywanie struktury organizacyjnej i zakresu działania Biura Stowarzyszenia,

13. Ustanawianie konkursów, nagród, wyróżnień organizowanych i przyznawanych przez Stowarzyszenie oraz uchwalanie ich regulaminów,

14. Uchwalenie Regulaminu opłacania wpisowego i składek członkowskich; regulamin ten określa tryb, terminy, sposób i inne warunki opłacania wpisowego oraz składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia; ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia,

15. wybór uzupełniający do składu osobowego Rady Programowej Stowarzyszenia w sytuacji określonej w art. 151 ust. 2 Statutu,

16. wykonywanie innych kompetencji zastrzeżonych dla Zarządu w Statucie.

 

ART. 28

Zarząd jest zobowiązany do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Zarządu, bilansu i sprawozdania finansowego.

 

ART. 29

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes co najmniej raz na dwa miesiące, w sposób określony w Regulaminie Zarządu.

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział - z głosem doradczym - zaproszeni przez Zarząd doradcy lub goście. Uchwały Zarządu podejmowane są - po wysłuchaniu głosów doradczych - bez udziału zaproszonych osób.

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu i protokolanta.

5. Uchwały podjęte przez Zarząd są obowiązujące dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

6. Członkowie Zarządu zobowiązani są do prezentowania - w stosunku do członków Stowarzyszenia i osób trzecich - stanowiska wyrażonego w prawomocnie przyjętej uchwale Zarządu.

 

KOMISJA REWIZYJNA

ART. 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się ona z 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego. Jeżeli w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej powstanie wakat na stanowisku Przewodniczącego Komisja Rewizyjna niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego spośród swego grona.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż co 2 miesiące.

3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

ART. 31

1. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości i rzetelności;

2) występowanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych;

3) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu;

4) żądanie udzielania przez Zarząd wyjaśnień;

5) opiniowanie wniosków Zarządu dot. przystąpienia do innych organizacji i stowarzyszeń;

6) zwoływanie Walnych Zgromadzeń w sytuacjach szczególnych;

7) rozpatrywanie odwołań, o których mowa w art. 11 ust. 9 Statutu;

8) opracowywanie projektów regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz projektów jego nowelizacji.

2. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może w szczególności badać wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, może żądać w określonej przez siebie formie od organów statutowych oraz Rady Programowej Stowarzyszenia, jak również od pracowników Stowarzyszenia, stosownych sprawozdań lub wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna w razie stwierdzenia naruszeń lub uchybień w działalności organów statutowych lub Rady Programowej Stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie skierować do nich odpowiednie wnioski i zalecenia. Organy statutowe lub Rada Programowa Stowarzyszenia, których dotyczą wnioski lub zalecenia Komisji Rewizyjnej, są obowiązane zająć wobec nich stanowisko niezwłocznie chyba, że Komisja Rewizyjna wskazała termin, w którym oczekuje stanowiska.

4. Komisji Rewizyjnej nie przysługuje uprawnienie do wydawania Zarządowi lub pozostałym organom statutowym Stowarzyszenia wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw zastrzeżonych do ich właściwości.

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzany uchwałą przez Walne Zgromadzenie. Komisja Rewizyjna stosownie do potrzeb inicjuje zmiany w swoim regulaminie, przygotowuje ich projekty oraz przedkłada jej Zarządowi z wnioskiem o poddanie ich zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

 

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ

ART. 32

1. Komisja Etyki Zawodowej składa się z 5 do 7 osób i jest powoływana przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji władz Stowarzyszenia.

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Etyki Zawodowej wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Jeżeli w trakcie kadencji Komisji Etyki Zawodowej powstanie wakat na stanowisku Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Komisja Etyki Zawodowej niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego spośród swego grona.

3. W przypadku, gdy członkowie Komisji Etyki Zawodowej zostali wyłączeni od udziału w danej sprawie, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1) i pkt 5) Statutu, co uniemożliwia jej dalsze rozpoznanie przez Komisję Etyki Zawodowej, Zarząd na wniosek Przewodniczącego Komisji Etyki Zawodowej deleguje ze swojego grona osoby, które w tej sprawie zastąpią w sprawowaniu funkcji wyłączonych członków Komisji Etyki Zawodowej. Osoby delegowane przez Zarząd pełnią w danej sprawie funkcje członków Komisji Etyki Zawodowej i podejmują w niej czynności na zasadach odnoszących się do Komisji Etyki Zawodowej określonych Statutem oraz Regulaminem Komisji Etyki Zawodowej. Osoby delegowane przez Zarząd nie tracą na skutek wydelegowania do pełnienia funkcji członków Komisji Etyki Zawodowej w danej sprawie statusu członków Zarządu; do osób delegowanych przez Zarząd do pełnienia funkcji członków Komisji Etyki Zawodowej w danej sprawie nie stosuje się art. 17 Statutu.

4. Uchwały Komisji Etyki Zawodowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji chyba, że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego, a pod jego nieobecność głos Wiceprzewodniczącego Komisji Etyki Zawodowej.

5. Do kompetencji Komisji Etyki Zawodowej należy:

1) rozpatrywanie spraw indywidualnych z zakresu przestrzegania przez członków Stowarzyszenia standardów zawodowych i etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu, Statutu Stowarzyszenia, uchwał Zarządu lub regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;

2) przegląd standardów zawodowych oraz etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu;

3) przygotowywanie projektów zmian standardów zawodowych oraz etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu oraz występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały zatwierdzającej przygotowane zmiany;

4) inicjowanie zmian w Regulaminie Komisji Etyki Zawodowej oraz opiniowanie projektów Regulaminu Komisji Etyki Zawodowej i jego zmian przed podjęciem przez Zarząd uchwały, o której mowa w art. 27 pkt. 1 Statutu;

5) rozpatrywanie wniosków o wyłączenie członków Sądu Koleżeńskiego od udziału w sprawie, jeżeli Sąd Koleżeński nie może podjąć uchwały w tym przedmiocie.

6. Komisja Etyki Zawodowej rozpatruje sprawy z zakresu przestrzegania standardów zawodowych i etycznych obowiązujących w Stowarzyszenia przez inne niż członkowie Stowarzyszenia osoby, jeżeli osoby te zobowiązały się do ich przestrzegania w prowadzonej działalności oraz do poddania się odpowiedzialności za ich naruszenie w postępowaniu przed Komisją Etyki Zawodowej w zakresie i na podstawie odrębnych umów zawartych między tymi osobami, a Stowarzyszeniem.

7. W sprawach, o których mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1), pkt 5) Statutu, Komisja Etyki Zawodowej prowadzi postępowanie na zasadach określonych w Regulaminie Komisji Etyki Zawodowej. W postępowaniu tym:

1) udział członków Stowarzyszenia jest obowiązkowy; Komisja Etyki Zawodowej może nakładać na członków Stowarzyszenia, uchylających się od udziału w czynnościach dowodowych w tym postępowaniu, kary porządkowe w wysokości od 100 (stu) do 1000 (jednego tysiąca) złotych;

2) Komisja Etyki Zawodowej podejmuje uchwałę o skierowaniu sprawy do rozpatrzenia Sądowi Koleżeńskiemu, jeżeli ustali, że zebrane w sprawie dowody uzasadniają dostatecznie podejrzenie, iż członek Stowarzyszenia dopuścił się naruszeń standardów zawodowych i etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu, Statutu Stowarzyszenia, uchwał Zarządu lub regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia; sprawę wnosi i popiera przed Sądem Koleżeńskim Rzecznik Dyscyplinarny WSPON;

3) od uchwał Komisji Etyki Zawodowej, które kończą sprawę bez skierowania jej do rozpatrzenia Sądowi Koleżeńskiemu, stronom tego postępowania przysługuje środek zaskarżenia do Sądu Koleżeńskiego;

4) uchwały Komisji Etyki Zawodowej przekazywane są Zarządowi.

8. Komisja Etyki Zawodowej, przed przedłożeniem Zarządowi projektu zmian standardów zawodowych oraz etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, konsultuje go, co najmniej z Zarządem, a na zasadach określonych w Regulaminie Komisji Etyki Zawodowej, może konsultować go również z Sądem Koleżeńskim i Komisją MLS.

9. Rzecznikiem Dyscyplinarnym WSPON jest z urzędu Przewodniczący Komisji Etyki Zawodowej. Pozostali członkowie Komisji Etyki Zawodowej są z urzędu Zastępcami Rzecznika Dyscyplinarnego WSPON. Rzecznik Dyscyplinarny WSPON reprezentuje Komisję Etyki Zawodowej w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim. Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego WSPON zastępują go w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim, podejmując w nim czynności na jego zlecenie.

10. Szczegółowe procedury działania Komisji Etyki Zawodowej, w tym Rzecznika Dyscyplinarnego WSPON, określa Regulamin Komisji Etyki Zawodowej. Regulamin Komisji Etyki Zawodowej jest zatwierdzany przez Zarząd w formie uchwały.

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

ART. 33

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji władz Stowarzyszenia.

2. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Jeżeli w trakcie kadencji Sądu Koleżeńskiego powstanie wakat na stanowisku Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, Sąd Koleżeński niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza spośród swego grona.

3. W przypadku, gdy członkowie Sądu Koleżeńskiego zostali wyłączeni od udziału w danej sprawie, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1) - 4) oraz pkt 6 Statutu, co uniemożliwia jej dalsze rozpoznanie przez Sąd Koleżeński, Zarząd na wniosek Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego deleguje ze swojego grona osoby, które w tej sprawie zastąpią w sprawowaniu funkcji wyłączonych członków Sądu Koleżeńskiego. Osoby delegowane przez Zarząd pełnią w danej sprawie funkcje członków Sądu Koleżeńskiego i podejmują w niej czynności na zasadach odnoszących się do Sądu Koleżeńskiego określonych Statutem oraz Regulaminem Sądu Koleżeńskiego. Osoby delegowane przez Zarząd nie tracą na skutek wydelegowania do pełnienia funkcji członków Sądu Koleżeńskiego w danej sprawie statusu członków Zarządu; do osób delegowanych przez Zarząd do pełnienia funkcji członków Sądu Koleżeńskiego w danej sprawie nie stosuje się art. 17 Statutu.

4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Sądu Koleżeńskiego chyba, że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego, a pod jego nieobecność głos Wiceprzewodniczącego Sadu Koleżeńskiego.

5. Do orzeczeń Sądu Koleżeńskiego stosuje się wymogi dotyczące podejmowania uchwał.

 

ART. 34

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy :

1) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność innych organów Stowarzyszenia lub ich członków, dotyczących przestrzegania przez te organy lub ich członków – w zakresie pełnionej funkcji – postanowień Statutu, uchwał lub regulaminów przyjętych przez właściwe władze Stowarzyszenia;

2) rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy członkami Stowarzyszenia, na wniosek jednego z nich, jeżeli spór dotyczy wykładni lub stosowania w stosunkach pomiędzy nimi, określonych postanowień Statutu, uchwał lub regulaminów przyjętych przez właściwe władze Stowarzyszenia, jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie jest zastrzeżone do właściwości innych organów Stowarzyszenia;

3) prowadzenie postępowania pojednawczego między członkami Stowarzyszenia w innych sprawach między nimi spornych aniżeli określone w art. 34 ust. 1 pkt 2) Statutu, jeżeli wyrazili zgodę na mediację przed Sądem Koleżeńskim;

4) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Rzecznika Dyscyplinarnego WSPON lub środków zaskarżenia od uchwał Komisji Etyki Zawodowej, o których mowa w art. 32 ust. 7 pkt 3) Statutu;

5) inicjowanie zmian w Regulaminie Sądu Koleżeńskiego oraz opiniowanie projektów Regulaminu Sądu Koleżeńskiego i jego zmian przed podjęciem przez Zarząd uchwały, o której mowa w art. 27 pkt. 1 Statutu;

6) rozpatrywanie wniosków o wyłączenie członków Komisji Etyki Zawodowej od udziału w sprawie, jeżeli Komisja Etyki Zawodowej nie może podjąć uchwały w tym przedmiocie.

2. W sprawach, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1) – 4) oraz pkt 6) Statutu, Sąd Koleżeński prowadzi postępowanie na zasadach określonych w Regulaminie Sądu Koleżeńskiego. W postępowaniu tym, w szczególności udział członków Stowarzyszenia jest obowiązkowy; Sąd Koleżeński może nakładać na członków Stowarzyszenia, uchylających się od udziału w czynnościach dowodowych w tym postępowaniu, kary porządkowe w wysokości od 100 (stu) do 1000 (jednego tysiąca) złotych.

3. W sprawach, o których mowa w art. 34 pkt 1) – 3) Statutu Sąd Koleżeński nakłania przede wszystkim strony do polubownego załatwienia sprawy.

4. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy z zakresu przestrzegania standardów zawodowych i etycznych obowiązujących w Stowarzyszenia przez inne niż członkowie Stowarzyszenia osoby, jeżeli osoby te zobowiązały się do ich przestrzegania w prowadzonej działalności oraz do poddania się odpowiedzialności za ich naruszenie w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim w zakresie i na podstawie odrębnych umów zawartych między tymi osobami, a Stowarzyszeniem.

 

ART. 35

1. Sąd Koleżeński, załatwiając sprawę, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 4) Statutu, może wobec członków Stowarzyszenia orzec następujące kary:

1) upomnienia;

2) nagany;

3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od trzech miesięcy do jednego roku;

4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

2. W przypadku wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, na wniosek Sądu Koleżeńskiego, informacja o ukaraniu zostanie przekazana przez Zarząd wraz z wnioskiem o odebranie lub zawieszenie licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości lub innej ogólnopolskiej organizacji pośredników w obrocie nieruchomościami. Zarząd wstrzymuje się z powyższymi czynnościami, jeżeli złożone zostało odwołanie, o którym mowa w art. 36 ust. 2 Statutu, do czasu jego rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie.

3. Zamiast lub obok kar opisanych w art. 35 ust. 1 Statutu Sąd Koleżeński może nałożyć na członka Stowarzyszenia karę finansową w kwocie od 100 (stu) złotych do 1000 (jednego tysiąca) złotych płatną na rzecz Stowarzyszenia w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia doręczenia ukaranemu odpisu orzeczenia. W przypadku braku zapłaty kary finansowej w terminie Sąd Koleżeński może z tego tytułu orzec z urzędu o wykluczeniu ukaranego ze Stowarzyszenia; od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu nieuiszczenia kary finansowej w terminie, ukaranemu nie przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

4. Orzeczenie kary zawieszenia w prawach członkowskich na okres od trzech miesięcy do jednego roku nie zwalnia ukaranego członka Stowarzyszenia z obowiązku regularnego uiszczania składek członkowskich w okresie orzeczonego zawieszenia oraz od wykonywania innych obowiązków przewidzianych w Statucie.

5. Uwzględniając skargę, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1) Statutu, Sąd Koleżeński może, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy i zmierzać będzie do usunięcia stwierdzonych naruszeń w działalności organów Stowarzyszenia, zobowiązać organ do określonego postępowania, wskazując sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie, chyba że rozstrzygnięcie Sąd Koleżeński pozostawił uznaniu tego organu.

6. Orzekając o rozstrzygnięciu sprawy, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2) Statutu, Sąd Koleżeński może, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy i zmierzać będzie do usunięcia stwierdzonych naruszeń w postępowaniu członków Stowarzyszenia, zobowiązać ich do określonego postępowania, wskazując sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie.

7. Orzeczenia i kary zastosowane przez Sąd Koleżeński w wyniku rozpoznania spraw, o których mowa w art. 34 ust. 4 Statutu, Sąd Koleżeński przekazuje do wykonania Zarządowi.

 

ART. 36

1. Prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia nie przysługuje stronie w przypadku orzeczenia kar, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 – 3 lub art. 35 ust. 3 Statutu oraz w odniesieniu do orzeczeń, o których mowa w art. 35 ust. 7 Statutu. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, od których nie przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia są ostateczne.

2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego stosującego karę wykluczenia ze Stowarzyszenia członek Stowarzyszenia może wnieść na piśmie odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego. Sąd Koleżeński przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy Zarządowi, wnosząc jednocześnie o rozpoznanie odwołania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli wniesiono odwołanie w dacie, w której wiadomość o zwołaniu Walnego Zgromadzenia została przekazana członkom Stowarzyszenia w trybie art. 21 ust. 1 Statutu, odwołanie to przekazuje się do rozpatrzenia na kolejnym, najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

3. W razie podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie przeciw wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia sprawa jest kierowana do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński dla orzeczenia wobec członka Stowarzyszenia innej kary niż wykluczenia ze Stowarzyszenia chyba, że orzeczenie kary nie będzie uzasadnione. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego zapadłe po ponownym rozpatrzeniu sprawy jest ostateczne.

4. W razie podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie za wykluczeniem członka ze Stowarzyszenia orzeczenie Sądu Koleżeńskiego, od którego wniesiono odwołanie staje się ostateczne.

5. W okresie od dnia wniesienia odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do dnia jego rozpoznania przez Walne Zgromadzenie członek Stowarzyszenia traktowany jest, jak członek zawieszony w prawach członkowskich z tym, że nie ma on obowiązku uiszczania składek członkowskich w tym okresie, jeżeli Walne Zgromadzenie podjęło następnie uchwałę za wykluczeniem członka ze Stowarzyszenia.

6. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia może określić bardziej szczegółowe procedury rozpatrzenia odwołania od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia.

 

ART. 37

1. Szczegółowe procedury działania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego.

2. Regulamin Sądu Koleżeńskiego jest zatwierdzany przez Zarząd w formie uchwały.

 

KOMISJA MLS

ART. 38

1. Komisja MLS składa się z 5 do 9 członków wybieranych na okres kadencji przez Walne Zgromadzenie, spośród tych członków Stowarzyszenia, którzy w chwili wyboru są związani ze Stowarzyszeniem umową, na podstawie której korzystają z Systemu MLS WSPON.

2. Wygaśnięcie umowy, o której mowa w art. 38 ust. 1 Statutu, skutkuje wygaśnięciem mandatu członka Komisji MLS.

3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja MLS wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Jeżeli w trakcie kadencji Komisji MLS powstanie wakat na stanowisku Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisja MLS niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego spośród swego grona. Przewodniczący Komisji MLS może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu w sprawach dotyczących Systemu MLS WSPON.

4. Uchwały Komisji MLS zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji MLS chyba, że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego, a pod jego nieobecność głos Wiceprzewodniczącego Komisji MLS.

5. Do kompetencji Komisji MLS należy:

1) organizowanie szkoleń z zakresu pracy w systemie MLS WSPON;

2) kontrola i nadzór nad przestrzeganiem zasad obowiązujących w systemie MLS WSPON;

3) rozpatrywanie spraw z zakresu przestrzegania zasad obowiązujących w systemie MLS WSPON;

4) nadzór nad wykorzystaniem danych zgromadzonych w systemie MLS WSPON;

5) występowanie do właściwych organów Stowarzyszenia o podjęcie odpowiednich działań w związku ze stwierdzonymi naruszeniami zasad obowiązujących w systemie MLS WSPON;

6) inicjowanie działań zmierzających do rozwoju systemu MLS WSPON;

7) opiniowanie i wnioskowanie do Zarządu w kwestii zmian w oprogramowaniu, zasad współpracy i w innych sprawach związanych z systemem MLS WSPON;

8) inicjowanie zmian w Regulaminie Komisji MLS oraz opiniowanie projektów Regulaminu Komisji MLS i jego zmian przed podjęciem przez Zarząd uchwały, o której mowa w art. 27 pkt. 1 Statutu.

6. Szczegółowe zasady działania Komisji MLS określa Regulamin Komisji MLS. Regulamin Komisji MLS jest zatwierdzany przez Zarząd w formie uchwały.

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

ART. 39

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz wartości niematerialne i prawne.

 

ART. 40

Fundusz Stowarzyszenia stanowią:

1. Fundusz Stowarzyszenia stanowią:

a) wpisowe i składki członkowskie,

b) dotacje i subwencje,

c) wpływy z działalności statutowej,

d) darowizny, zapisy itp.,

e) wpływy z działalności gospodarczej wykorzystywane na cele statutowe,

2. Wysokość składki członkowskiej będzie aktualizowana z pierwszym dniem stycznia każdego kolejnego roku począwszy od 1 lipca 2019 r. Składka członkowska będzie waloryzowana do pełnej kwoty w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający aktualnie rozpoczęty rok kalendarzowy. Brak informacji co do aktualizacji stawki miesięcznej składki lub jej opóźnione przekazanie członkom stowarzyszenia nie oznacza, że stowarzyszenie zrzekło się wprowadzenia nowej zaktualizowanej stawki miesięcznej składki. Zaległościami wynikającymi ze zaktualizowania stawki miesięcznej składki, członek stowarzyszenia zostanie obciążony przez stowarzyszenie w najbliższym możliwym terminie, bez odsetek, po oficjalnym opublikowaniu wyżej wymienionego wskaźnika. W żadnym wypadku aktualizacja stawki miesięcznej składki, o której mowa w zdaniach poprzednich, nie może prowadzić do jej obniżenia.

 

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

ART. 41

Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie specjalnie w tym celu zwołane.

 

ART. 42

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w art. 41 określi w uchwale cel, na który przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia i powoła Komisją Likwidacyjną.

 

ART. 43

1. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami Statutu, a innymi aktami wewnętrznymi regulującymi działalność Stowarzyszenia, postanowienia Statutu mają charakter nadrzędny.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.