O nas

Regulamin korzystania ze znaku graficznego Warszawskiego Stowarzyszenia
Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
P R E A M B U Ł A
zważywszy na fakt, iż Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie:
- jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby fizyczne, wykonujące zawodowo czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  zgodnie z obowiązującym prawem i spełniający kryteria określone w statucie, zaś w ramach członkostwa wspierającego i honorowego inne podmioty gospodarcze, których działalność jest związana z rynkiem obrotu nieruchomościami,
 - posiada uprawnienia do wstępowania oraz zakładania wraz z innymi podmiotami innych stowarzyszeń i związków stowarzyszeń,
 - posiada pełnię majątkowych praw autorskich do utworu stanowiącego rozpoznawalny znak graficzny – Logo,
 - jest zainteresowane udostępnieniem swym członkom oraz podmiotom, w których WSPON jest zrzeszony, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, możliwości posługiwania się wyżej wskazanym utworem w formie znaku graficznego,
wprowadza regulamin o następującej treści:
§ 1.
Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z utworu stanowiącego znak graficzny Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000172046, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-10-05-039 oraz REGON: 010719350 (dalej: „WSPON”), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, dalej: „Logo”.
§ 2.
1. WSPON niniejszym zezwala na korzystanie z Logo, w zakresie opisanym niniejszym regulaminem przez aktywnych członków zwyczajnych, honorowych i wspierających, a także przez podmioty, w których WSPON jest zrzeszony jako członek aktywny. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości za członka aktywnego uważa się członka zwyczajnego, honorowego lub wspierającego przyjętego w poczet członków zgodnie z zapisami statutu WSPON, którego członkostwo nie uległo zawieszeniu i który nie został wykluczony.
 2. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zezwolenie na korzystanie z Logo WSPON ma charakter osobisty i przysługuje wyłącznie podmiotom wskazanym w ustępie poprzedzającym. Przenoszenie całości lub części uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu przez podmioty wskazane w ust. 1 jest niedopuszczalne.
 3. Korzystanie z Logo WSPON przez podmioty wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu dopuszczalne jest w granicach wyznaczonych niniejszym Regulaminem, w celu promowania i pogłębiania wiedzy społeczeństwa o zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami i czynnościach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 4. W przypadku zawieszenia w prawach członka WSPON, zawieszeniu ulega również uprawnienie do korzystania z Logo WSPON. W takim samym zakresie zawieszeniu ulega uprawnienie do korzystania z Logo WSPON, przez podmioty w których członkostwo WSPON uległo zawieszeniu.
 5. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym podmioty korzystające z Logo WSPON zobowiązane są do jego usunięcia ze wszelkich materiałów i nośników na własny koszt i ryzyko oraz powstrzymania się od jego wykorzystywania do momentu ustania zawieszenia członkostwa.
 6. Utrata członkostwa we WSPON lub przez WSPON w innych organizacjach, powoduje utratę prawa do korzystania z Logo WSPON przez ten podmiot.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej w ustępie poprzedzającym, z dniem utraty członkostwa we WSPON lub przez WSPON w innych organizacjach, podmioty korzystające z Logo są zobowiązane do usunięcia go ze wszystkich materiałów i nośników, w tym w szczególności ale nie wyłącznie witryn internetowych, ogłoszeń, ulotek plakatów, biuletynów informacyjnych. WSPON jest również uprawniony do żądania od podmiotu złożenia oświadczenia, iż Logo zostało w sposób prawidłowy usunięte ze wszelkich nośników i nie będzie wykorzystywane.
 8. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości WSPON może udzielić innym podmiotom niż wskazane w tiret 2 i 3 Preambuły, licencji uprawniającej do używania Logo, przy czym umowa taka będzie każdorazowo sporządzona w formie pisemnej.
§ 3.
1. Aktywni członkowie zwyczajni WSPON mogą wykorzystywać Logo w zakresie pól eksploatacji wskazanych poniżej, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz celem wskazanym w ust. 3 § 2 niniejszego Regulaminu. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości aktywni członkowie zwyczajni WSPON mogą wykorzystywać Logo WSPON wyłącznie w związku z prowadzoną przez nich działalnością wskazaną w tiret 2 Preambuły poprzez:
 a) umieszczanie Logo na materiałach służących zwykłej, bieżącej pracy pośredników obrocie nieruchomościami,
 b) umieszczanie Logo na plakatach, wizytówkach, papierach firmowych, broszurach, materiałach promocyjnych i reklamowych;
 c) umieszczanie Logo na stronach internetowych i w środkach przekazu wizualnego lub  audiowizualnego;
 d) umieszczanie Logo na materiałach służących celom promocyjnym tj.: w trakcie konferencji, sympozjów, wystaw, szkoleń czy targach, których przedmiotem są zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości.
2. Aktywni członkowie wspierający i honorowi, są uprawnieni do korzystania z Logo jedynie w celach informacyjnych o niekomercyjnym charakterze, wskazujących na uczestnictwo we WSPON lub wspieranie działalności prowadzonej przez WSPON. Powyższe uprawnienie może być realizowane poprzez umieszczenie Logo wraz z informacją o uczestnictwie lub wspieraniu działalności WSPON na witrynie internetowej członka wspierającego lub honorowego.
3. Podmioty wskazane w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu tj.; w strukturach których WSPON jest zrzeszony jako członek aktywny są uprawnione do wykorzystywania Logo jedynie w celach informacyjnych, tj.: zamieszczania na listach członkowskich informacji o członkostwie WSPON, niezależnie od metody zamieszczenia (drukowana, elektroniczna).
4. Jakiekolwiek inne sposoby wykorzystania Logo przez opisane wyżej podmioty są dopuszczalne jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody WSPON wyrażonej w formie pisemnej.
§ 4.
1. Podmioty wskazane w paragrafie poprzedzającym, w celu wykorzystania Logo WSPON zobowiązane są do zabezpieczenia go na nośniku w którym zostanie umieszczone, w sposób uniemożliwiający jego zniekształcenie lub deformację oraz pozwalający na zachowanie niezmienionego substratu Logo zgodnego z Brand Bookiem WSPON.
2. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w integralność Logo, a także dokonywanie przeróbek, zmian, przekształceń. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości wykorzystanie Logo może obejmować jedynie cały znak graficzny, wykorzystanie Logo w części lub tylko niektórych elementów jest niedopuszczalne. Za niedopuszczalne uznaje się również tworzenie w oparciu o Logo jego opracowań i wariacji. Wszystkie dopuszczalne przez właściciela konfiguracje logo stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
3. W celu wykorzystania Logo dopuszcza się dokonywanie jego pomniejszenia lub powiększenia w celu dostosowania do formatu nośnika, przy czym powyższe jest możliwe jedynie przy zachowaniu proporcji całego znaku graficznego.
4. Zabrania się wykorzystywania Logo w obecności innych znaków na tym samym nośniku jeśli powodują one lub mogą powodować, iż Logo będzie nieczytelne lub będzie wprowadzać w błąd co do podmiotu, którego dotyczy.
5. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości podmioty wskazane w paragrafie poprzedzającym, zobowiązane są do wykorzystywania go w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
6. W przypadku wykorzystywania Logo w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, WSPON jest uprawniony do wezwania podmiotu naruszającego, do zaniechania dalszych naruszeń pod rygorem zawieszenia na określony czas lub pozbawienia podmiotu naruszającego prawa do korzystania z Logo.
7. W celu zapobiegania przypadkom nadużyć wskazanych w ustępie poprzedzającym WSPON przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykorzystania Logo przez podmioty wskazane w § 3 niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez możliwość żądania od wymienionych podmiotów złożenia wyjaśnień co do sposobu, celu i techniki wykorzystania Logo oraz żądania przesłania materiałów porównawczych w celu dokonania weryfikacji. Nieudzielenie wyjaśnień lub nieprzedłożenie stosownych materiałów porównawczych na żądanie WSPON, uprawnia WSPON do zawieszenia na określony czas lub pozbawienia prawa do korzystania z Logo danego podmiotu.
8. Niezależnie od uprawnień WSPON wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, wykorzystywanie Logo w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami może stanowić naruszenie przysługujących WSPON praw autorskich do utworu, tudzież dóbr osobistych i może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą naruszającego. W takim przypadku naruszający ponosi odpowiedzialność na zasadach opisanych obowiązującymi przepisami prawa niezależnie do opisanych w niniejszym Regulaminie.
§ 5.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej WSPON i może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej WSPON.
 
Parametry techniczne logo WSPON i logo MLS
 
Logo WSPON do pobrania:
 
Logo MLS do pobrania: